Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Rinne, Masi

Sovellushankinnan kehittäminen organisaation IT-yksikössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jouni Lampinen
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Informaatiotekniikka
Koulutusohjelma:
Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
59
Tämän työn tavoitteena on tunnistaa toimenpiteitä, joilla kehitetään sovellushankintaa kohdeorganisaation IT-yksikössä. Toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan tuottavuuteen ja laatuun. Työn tuloksena syntyy kehitysehdotuksia, joilla kohdeorganisaation sovellushankintaa saadaan kustannustehokkaammaksi. Kehitystoimenpiteitä ei etsitä IT-yksikön ulkopuolelta. Tutkimus kohdennetaan ainoastaan sovellushankintaan ja siihen keskeisesti vaikuttaviin tekijöihin. Sellaiset kehitystoimenpiteet, joilla ei ole vaikutusta tuottavuuteen tai laatuun, on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

Kehitystoimenpiteitä pyritään tunnistamaan kartoittamalla nykyistä hankintamallia, sekä IT-yksikön ja muun organisaation vastuujakoa. Sovellushankinta jakautuu kahteen vaiheeseen. Hankintapäätökseen, jossa arvioidaan uuden sovelluksen tarpeellisuus. Jos sovellus päätetään hankkia, seuraa hankintamallin valinta. Tässä tutkimuksessa arvioidaan hankintapäätöstä sekä kolmea hankintatapaa ja niiden sopivuutta eri tilanteisiin. Kartoitus toteutetaan teemahaastatteluilla sekä avoimilla haastatteluilla. Haastattelut kohdennetaan kohdeorganisaatiossa keskeisille henkilöille sovellushankinnan näkökulmasta. Tavoitteena on haastatella yhteensä noin 10-15 henkilöä.

Tutkimuksen tuloksena saatiin parannusehdotuksia kohdeorganisaation IT-yksikön sovellushankinnan kehittämiseksi. Parannusehdotuksilla voidaan saavuttaa korkeampi laatu ja tuottavuus. Tutkimuksen keskeiset havainnot liittyvät sovellushankinnan vastuujakoon, sekä yhteistyöhön eri sidosryhmien välillä. Prosessien koettiin olevan liian pienessä roolissa sovellushankintoja tehtäessä. Hankintamallien ymmärtäminen nähtiin tärkeänä kohdeorganisaatiossa, erityisesti tietoturva ja pilvipalvelut huomioiden. Hankittavan sovelluksen ylläpidon ja elinkaaren suunnittelu nähtiin myös tärkeänä osana hankintavaihetta. Näihin esiin nousseisiin asioihin tutkimuksessa löydettiin parannusehdotuksia.
Avainsanat:
sovellushankinta, tuottavuus, laatu, hankintamallit
© Tritonia 2014-2019