Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Asplund, Heidi

Semanttiset muutokset lastenkirjan Koiramäen Suomen historia ruotsinnoksessa Hundarnas historiebok – Finland, en del av Sverige

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Ann-Marie Åkers
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Suomi toisena kotimaisena kielenä
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
I denna avhandling pro gradu undersöker jag förekomsten av semantiska förändringar i Hundarnas historiebok – Finland, en del av Sverige, som är Ulrika Enckells svenska översättning av Mauri Kunnas bilderbok Koiramäen Suomen historia. Målsättningen är också att undersöka vilken inverkan förändringarna har på översättningen och läsupplevelsen. Studien är i första hand kvalitativ, men har även kvantitativa inslag.

Analysen grundar sig på Ingos teori om semantiska förändringar, vilka alltså ändrar textens betydelse. Dessa utgörs av tillägg, utelämningar, betydelsenyanser och inexaktheter samt direkta fel. Jag analyserar också explicitgörande tillägg och implicitgörande utelämningar. Dessa ändrar inte på textens semantiska innehåll, men kan bland annat påverka hur lättförståelig översättningen är. I teoridelen behandlar jag förutom semantiska förändringar även översättning i allmänhet och översättning av bilderböcker i synnerhet.

Undersökningen visar att implicitgörande utelämningar utgör den största gruppen av förändringar, följda av explicitgörande tillägg. Kravet att anpassa översättningen enligt det utrymme som står till buds verkar i många fall ha lett till ett behov av att utelämna en del ord. Andelen betydelsenyanser och inexaktheter är också beaktansvärd. Ovan nämnda förändringar har såväl positiva som negativa effekter på översättningen. En del av dem skapar tydlighet som underlättar förståelsen eller gör översättningen smidigare genom att onödiga upprepningar lämnats bort. Andra leder å sin sida till att vissa stycken blir mera otydliga eller färglösa. Många av förändringarna har ytterst liten inverkan på översättningen. Andelen semantiska tillägg och utelämningar i översättningen är liten, och dessa har överlag heller ingen stor inverkan på översättningen och läsupplevelsen. Detta kan ses som positivt, eftersom det innebär att källtextens semantiska innehåll noggrant har överförts till måltexten. Därtill innehåller översättningen ytterst få direkta fel, vilket är ytterligare ett tecken på att den håller hög klass.
Avainsanat:
kääntäminen, semantiikka, semanttiset muutokset, lasten kuvakirjat
© Tritonia 2014-2019