Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Kalliokoski, Johanna

Vaasan kaupungin rooli alueellisessa innovaatioekosysteemissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Tässä tutkimuksessa tutkittiin Vaasan kaupungin roolia alueellisessa innovaatioekosysteemissä. Innovaatioekosysteemien tutkimus on oleellista, sillä alueet ja kaupungit kohtaavat kiihtyvällä tahdilla toimintaympäristöstä kumpuavia kompleksisia ongelmia ja haasteita, mutta myös uudenlaisia toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita. Julkisilta johtajilta odotetaan enenevissä määrin sektoreiden rajat ylittävää yhteistyötä monisyisten yhteiskunnallisten haasteiden käsittelemiseksi ja kollektiivisen kehittämisyhteistyön edistämiseksi. Avoin innovaatiotoiminta lisääntyy, kun toimijat ymmärtävät, että yhdessä luomalla voidaan saada aikaan tuloksia ja ratkaisuja, joihin kukaan ei kykenisi yksinään. Kaupunkiorganisaatiot ovat oleellisia alueellisia toimijoita, mutta niiden roolia innovaatioekosysteemeissä ei kuitenkaan ole kovin paljon vielä tutkittu.

Tutkimuskysymykseksi muotoutui: millaisena Vaasan kaupungin viranhaltijat näkevät organisaationsa roolin alueellisessa innovaatioekosysteemissä? Tätä täsmennetään kysymällä, millaisia vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia kaupungin asemaan liittyy? Tutkimuksen menetelmällisen viitekehyksen muodostavat tapaustutkimuksellinen tutkimusstrategia, aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoidut teemahaastattelut sekä analyysivälineenä temaattinen kategorisointi. Vaasa oli strateginen valinta tapaukseksi pohjautuen sen aiempaan menestykseen energiateknologian klusterina. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin kaupunki tiedostaa roolinsa innovaatioekosysteemissä ja miten se siinä toimii. Lisäksi tarkastellaan Vaasan kaupungin organisaation sisäisiä innovaatiovalmiuksia.

Tutkimuksen teoria pohjautuu aiempaan tutkimukseen innovaatioista, innovaatioekosysteemeistä, verkostoista, klustereista sekä julkisen sektorin ja kaupunkien roolista innovaatioekosysteemeissä. Innovaatio voidaan lyhyesti määritellä miksi tahansa käyttöön otetuksi uudeksi asiaksi, jolla on vaikutusta ympäristöön ja joka tuo lisäarvoa. Innovaatioekosysteemi on dynaaminen toimijoiden verkosto, jossa keskinäisriippuvuus, kilpailulliset asemat, yhteistyö ja yhdessä innovointi ovat läsnä samanaikaisesti.

Tutkimustulos on, että kaupunkiorganisaation rooli on Vaasan kaupungin viranhaltijoiden näkökulmasta erittäin oleellinen alueellisessa innovaatioekosysteemissä. Rooli on merkityksellinen erityisesti ekosysteemin mahdollistajana sekä tukijana, välttämättömien peruspalvelujen tarjoajana, aktiivisena verkosto- ja Triple Helix -toimijana sekä alueen markkinoijana. Toinen huomionarvoinen asia on Vaasan kaupungin sisäinen innovaatioinfrastruktuuri ja sen kehittäminen, sillä niin monilla kaupungin toimilla on vaikutusta ulkoiseen innovaatioekosysteemiin, että myös sisäisen toiminnan tarkastelu innovatiivisesta näkökulmasta on perusteltua. Vaasan kaupungin tapauksesta voimme oppia, että kaupungin organisaation itsensä tiedostaminen innovatiivisena ja aktiivisena toimijana alueellisessa innovaatioekosysteemissä on tärkeää, sillä kaupungin toiminnalla on hyvin suuri vaikutus alueellisen innovaatioekosysteemin menestykseen.
Avainsanat:
Innovaatio, innovaatioekosysteemi, innovaatioinfrastruktuuri, Vaasan kaupunki
© Tritonia 2014-2019