Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Rajamäki, Roosamari

Lärarens undervisningsstrategier i språkligt heterogena grupper. En fallstudie i juridikundervisningen vid Helsingfors universitets Vasaenhet.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Karita Mård-Miettinen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Koulutusohjelma:
Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Monikielisyys
Sivumäärä:
79
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä opettavien kahden opettajan kielenkäyttöä sekä tapaa tukea oppimista kaksikielisessä ryhmässä. Vaasan yksikön oikeustieteellisessä tiedekunnassa pyritään järjestämään tasapuolisesti kursseja sekä suomeksi että ruotsiksi. Sekä suomen- että ruotsinkieliset opiskelijat osallistuvat samoille kursseille eli kaikilla kursseilla on molempia kieliryhmiä edustavia opiskelijoita. Tutkin myös miten opettajan tietoinen suunnitelma opetuskielen käytöstä ja toisen kieliryhmä tukemisesta toteutuu käytännössä heidän opetuksessaan. Tutkimusaineistona käytän opettajien haastatteluja sekä havaintojani kolmelta kunkin opettajan pitämältä luennolta. Toisella opettajalla luentojen pääasiallinen opetuskieli on ruotsi ja toisella suomi. Lisäksi seurasin ryhmätöiden esitysluentoa suomenkielisellä kurssilla.

Tutkielmassani olen sijoittanut Vaasan yksikön tarjoaman koulutuksen kaksikielisten opetusmuotojen kentälle. Olen analyysissäni jakanut opettajien kielenkäytön ja heidän käyttämänsä tukimuodot viiteen eri luokkaan. Analyysini osoittaa, että opettajat pääasiallisesti noudattavat opetuksessaan kurssin opetuskieltä. Molempien opettajien opetuksessa esiintyy sekä kurssin kohdekielellä annettua oppimisen tukea että tukemista vaihtamalla kieltä. Vaikeita sanoja selitetään ja kurssimateriaalia ja visuaalisia apuvälineitä käytetään apuna ilman, että kurssin kielestä täytyy poiketa. Tärkeät ja vaikeat juridiset termit sekä sisällöt pyritään kuitenkin tarjoamaan aina molemmilla kielillä joko kirjallisesti tai suullisesti. Opettaja käyttää pääasiassa opiskelijan äidinkieltä ollessaan suorassa vuorovaikutuksessa yksittäisen opiskelijan kanssa, mutta toinen opettajista käyttää toista kieltä jonkin verran myös opetuksensa aikana. Vaikka opettajien näkemykset koodinvaihdosta poikkeavat hieman toisistaan vallitsee Vaasan yksikössä ilmapiiri, jossa opettajien ja opiskelijoiden sallitaan käyttää kaikkia kielellisiä resurssejaan apunaan.
Avainsanat:
juridik, kodväxling, transspråkande, språkanvändning, stöttning
© Tritonia 2014-2019