Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Lehtisaari, Marja

Psykologinen turvallisuus tiimin voimavarana: Vertaileva tapaustutkimus kahdessa suomalaisessa työtiimissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
163
Huomautukset:
Tekijät: Marja Lehtisaari ja Maria Ruokonen
Nykyajan työelämässä tiimit ja projektit elävät jatkuvasti ja työtä tehdään yli tiimi- ja organisaatiorajojen. Monimutkaisiin, jatkuvasti muuttuviin toimintaympäristöihin, vaihteleviin työtehtäviin ja verkostomaiseen työskentelyyn sopeutuminen vaatii ihmiseltä psykologisen turvallisuuden mahdollistamaa jatkuvaa oppimista ja innovatiivisuutta.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella ja vertailla kahden eri tiimin psykologista turvallisuutta Edmondsonin (2003) mallin pohjalta. Tutkimuksen kohteeksi valittiin kaksi julkisen sektorin organisaation tiimiä keskisestä Suomesta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä käytettiin mallia tiimin psykologisesta turvallisuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä sekä tiimin psykologisen turvallisuuden välittämistä tiimioppimisen ominaisuuksista. Mallin mukaan tietyt organisaation käytännöt vaikuttavat tiimin sisällä muodostuviin yhteisiin jaettuihin uskomuksiin tiimin psykologisesta turvallisuudesta, ja tiimin jaetut uskomukset psykologisesta turvallisuudesta heijastuvat tiimin toimintaan ja oppimiseen.

Tutkimuksen menetelmänä käytettiin laadullista vertailevaa tapaustutkimusta. Tutkimusaineisto kerättiin esitietokartoituksena tehdyn sähköisen lomakekyselyn avulla, haastattelemalla tutkittavien tiimien kaikki jäsenet ja havainnoimalla tutkittavia tiimejä. Aineiston analysointiin käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tulokset esitellään kahta tutkittua tiimiä vertaillen selittävin analyysein ja taulukoin.

Tutkimus osoittaa, että mallin mukaiset organisaation käytännöt vaikuttavat tiimin psykologiseen turvallisuuteen. Tiimin psykologisella turvallisuudella näytti tutkimuksen perusteella olevan vaikutusta tiimin oppimiseen. Aineiston perusteella kyettiin täydentämään mallia organisaation käytäntöjen sekä tiimioppimisen ominaisuuksien osalta. Tiimin jäsenten keskinäinen välittäminen ja huomioiminen, fyysisten tilojen merkitys sekä me-hengen vaaliminen olivat tutkimuksen tuottamia lisäyksiä organisaation käytäntöihin. Keskinäinen kiittäminen ja kehuminen oli tutkimuksen tuottama lisäys tiimioppimisen ominaisuuksiin. Esimiehen käyttäytymisellä sekä organisaation tuella näytti olevan merkittävä vaikutus tiimin psykologisen turvallisuuden muodostumiseen.
Avainsanat:
tiimit, psykologinen turvallisuus, tiimioppiminen
© Tritonia 2014-2019