Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leppänen, Katja

Yrityksen strategian, organisaatiorakenteen ja ympäristön epävarmuuden vaikutus yrityksen suorituskyvyn mittaukseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Yrityksen suorituskyvyn mittaukseen on kiinnitetty paljon huomiota viime vuosina ja sitä on tutkittu paljon. Viime vuosien aikana tutkijat ovat alkaneet painottaa enemmän ei-taloudellisia mittareita tavanomaisten taloudellisten mittareiden sijasta. Markkinoiden tullessa entistä kilpaillummiksi ja asiakkaiden yhä vaativimmiksi, on tultu siihen tulokseen, ettei pelkät taloudelliset mittarit eivät anna yritysten johdolle sitä tarvittavaa tietoa, jota se tarvitsee vastatakseen niihin olosuhteisiin, jossa yritys toimii. Tutkijat ovat kehittäneet tähän ongelmaan ratkaisuksi suorituskykymittaristoja, joissa he yhdistävät niin taloudellisia kuin ei-taloudellisiakin mittareita.

Jokaisella yrityksellä on omat tavoitteena ja visionsa, ja siten jokaisen yrityksen on suunniteltava sille itselleen sopiva mittaristo ja valita oikeat mittarit. Tämän mittariston valintaan on paljon vaikuttavia tekijöitä.

Tämän tutkielman tarkoitus on tutkia sitä, kuinka tietyt tilanne –eli kontingenssitekijät vaikuttavat siihen, miten yrityksen suorituskykyä mitataan. Tutkielman kontingenssitekijöitä on kolme; strategia, organisaatiorakenne ja ympäristön epävarmuus. Teoriaosassa löydetään yhteys näiden kontingenssitekijöiden ja suorituskyvyn mittauksen välille aikaisempien tutkimusten perusteella. Empiirisessa osa suoritetaan case-tutkimuksenä neljälle eri toimialan yritykselle. Nämä teoriat eivät suurilta osilta tämän tutkimuksen perusteella toteudu käytännössä.
Avainsanat:
Suorituskyvyn mittaus, kontingenssiteoria, suorituskykymittaristo
© Tritonia 2014-2019