Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Leppäalho, Sini

Tarinoilla tuloksia? Brändinarratiivit osana liikkeenjohdon strategisia valintoja

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Harri Luomala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
142
Menestyäkseen yritys ei tarvitse pitkää historiaa, vaan taidon kertoa tarinaa. Bränditarina ei voi olla mikä tahansa seikkailu, vaan suunnitelmallinen brändiä tukeva strateginen työkalu. Jotta yritys pystyy rakentamaan bränditarinan, pitää sen tuntea omat kilpailuetunsa, toimiala sekä nykyiset ja potentiaaliset kuluttajat. Bränditarinaa pitää muokata tai uudistaa tietyin väliajoin.

Tutkimuksen tavoitteena on luoda liikkeenjohdollista hyötyä bränditarinan avulla sivuten myös kuluttajien näkökulmaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen saamiseksi. Bränditarinan hyödyntäminen perustuu viiteen vaiheeseen, jotka muodostavat tämän tutkimuksen viitekehyksen. Vaiheet ovat 1) yrityksen omien vahvuuksien tunnistaminen, 2) kuluttajien tuntemus, 3) bränditarinan luominen, 4) bränditarinan sisäistäminen työntekijöille ja 5) bränditarinan tulosten mittaaminen ja toiminnan kehittäminen. Tämä päätöksentekometodologinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluin Linseed oy:n markkinointipäällikölle sekä teemaryhmähaastatteluin kuluttajille. Lopuksi Linseed Oy:n Valo24h -alabrändille on luotu kolme bränditarinaehdotusta.

Bränditarina on strateginen liikkeenjohdon työkalu. Brand story käsitteen rinnalle on nousemassa käsite storydoing. Tarinaa ei enää vain kirjoiteta, se eletään. Tutkimus käsittelee yhtenä bränditarinan elementtinä maaseutua. Maaseutu on osa suomalaista kansallismaisemaa. Jokaisella suomalaisella on mielikuvia maaseutuun liittyen, mutta niitä ei vielä osata hyödyntää bränditarinoiden kontekstissa. Tämä tutkimus antaa uutta tietoa maaseudun hyödynnettävyyden positiivista vaikutuksista yhtenä bränditarinan elementtinä.
Avainsanat:
Bränditarina, mielikuvajohtaminen, maaseutu, brändisuhde
© Tritonia 2014-2019