Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pihlajamäki, Tiia

Ekonomien työura ja ura-ankkurit

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
66
Tutkimuksen lähtökohtana on työelämää kohdannut murros, joka on muokannut käsitystä perinteisestä työurasta. Vastuu työssä onnistumisesta ja uralla etenemisestä on entistä enemmän työntekijän omalla vastuulla. Kaikki johtaa alkujaan merkittävästä työmarkkinoiden murroksesta, joka tapahtui 1990-luvun laman jäljiltä. Työn luonne on muuttunut, joka tarkoittaa, että osaamisen tulee olla moninaisempaa ja tämän osaamisen ylläpitäminen on enemmän työntekijöiden itsensä vastuulla. Nykyinen malli vaatii työntekijöiltä entistä laajempaa osaamista ja aktiivista osaamisen päivittämistä, eikä perinteinen ajatus hierarkkisesta, ylöspäin suuntautuvasta uran kehityksestä enää päde. Uraa voidaan kehittää monessa eri suunnassa ja tätä tarkastellaan rajattoman uran -käsitteen kautta.
Tutkimus keskittyy tarkastelemaan nykyisten ekonomien työurien kehitystä ja suoritetun korkeakoulututkinnon vaikutusta siihen työelämän murros huomioiden. Tutkimuksessa selvitetään, miten korkeakoulututkinto on vaikuttanut ekonomien urakehitykseen valmistumisen jälkeen, sekä uran myöhemmässä vaiheessa.
Toisena näkökulmana ekonomien uraan tarkastellaan yleisimpiä esiin nousevia ura-ankkureita, joiden perusteella tietoisesti tai tiedostamatta tehdään erilaisia valintoja työuran varrella. Hyödynnetty tutkimusaineisto on Vaasan yliopiston ja PALO-työryhmän kokoama ja sen keruu suoritettiin kyselytutkimuksena Vaasan kauppatieteellisestä tiedekunnasta valmistuneille ylemmän korkeakoulututkimuksen suorittaneille alumneille. Tulokset analysoitiin kvantitatiivin menetelmin ja analysoinnissa hyödynnettiin esimerkiksi Pearsonin korrelaatiokertointa.
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että ekonomien korkeakoulututkinnosta nähtiin olleen erittäin paljon hyötyä sekä uran alkuvaiheilla että myöhemmässäkin vaiheessa vastaajien työuraa. Kauppatieteen maisterin tutkinto ennusti erityisesti tyytyväisyyttä työnantajaan myöhemmässä vaiheessa uraa ja sen koettiin tukeneen työelämässä ja työelämän murroksessa tarvittavia taitoja. Ekonomien ura-ankkureihin liittyvät tulokset olivat saman suuntaiset kuin aiemmin aiheesta tehtyjen tutkimusten . Tulosten perusteella ekonomien vahvimmiksi uraa ohjaaviksi ankkureiksi voitiin todeta johtajuus ja asiantuntijuus. Esille nousi aiemmista tutkimuksista poiketen myös pysyvyyden/turvallisuuden ja haasteellisuuden ankkurit.
Avainsanat:
Ura-ankkurit, työura, työtyytyväisyys, urakehitys
© Tritonia 2014-2019