Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Skyttä, Saara

Sopimussuhteen ohjaaminen pääsopimusta edeltävillä dokumenteilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Liiketoiminta perustuu sopimuksille. Yhä verkostoituneemmassa maailmassa sopimukset sitovat organisaatiot toisiinsa paitsi juridisesti, myös liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisen osalta. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan miten pääsopimusta edeltävät dokumentit sitovat ja velvoittavat osapuolia jo ennen pääsopimusta sekä miten nämä dokumentit voivat vaikuttaa pääsopimukseen ja sopimussuhteeseen. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten pääsopimusta edeltävillä dokumenteilla voidaan ohjata muodostumassa olevaa sopimussuhdetta sekä itse sopimisprosessia, jotta liiketoiminnalliset tavoitteet toteutuvat. Tutkimusmetodi on lainopillinen ja tutkimus pohjautuu oikeuskirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin. Tutkimuksen näkökulma perustuu proaktiiviseen oikeuteen ja ilmiökeskeiseen lähestymistapaan. Aihe on sikäli poikkeuksellinen, että se keskittyy sopimusoikeudellisten säännösten ja periaatteiden arviointiin ennen sopimuksen syntymistä. Useimmiten oikeuskirjallisuus keskittyy jo olemassa oleviin tai riidanratkaisuun edenneisiin sopimuksiin, mutta tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia osapuolilla on vaikuttaa sopimussuhteisiinsa ja tulevaisuudessa solmittaviin sopimuksiin käyttäen hyväkseen pääsopimusta edeltäviä dokumentteja ja legal designia.

Tutkimuksen lopputulemana selvisi, että pääsopimusta edeltävillä dokumenteilla on mahdollista ohjata sopimussuhdetta. Liiketoiminnalliset tavoitteet vaihtelevat sopimussuhteesta toiseen riippuen sopimussuhteen strategisesta merkittävyydestä ja resursseista. Tavoitteet siis riippuvat myös olosuhteista: resursseista ja toimintaympäristöstä. Olosuhteet puolestaan vaikuttavat keinoihin, joita tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan käyttää. Tavoitteet, olosuhteet ja keinot muodostavat toisiinsa alati vaikuttavan dynaamisen kehikon, jonka taustalla vaikuttaa proaktiivisen juridiikka mahdollisuuksien ja lisäarvon luomisen ja riskinhallinnan kautta.
Avainsanat:
Sopimussuhde, proaktiivinen oikeus, legal design, sopimusoikeus
© Tritonia 2014-2019