Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Runonen, Anni

Sosiaalinen media poliisiviranomaisen kriisiviestinnässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietojärjestelmätiede
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Pro gradu -tutkimuksessa on tarkasteltu poliisiviranomaisen ja kansalaisen välistä vuorovaikutusta kriisitilanteessa sosiaalisen median kautta. Työssä on perehdytty poliisiviranomaisen toimintamalleihin ja työtapoihin sosiaalisen median hyödyntämiseksi kriisiviestinnässä. Sekä tutkimusten tulosten että kirjallisuuden kautta on tuotu esiin kriisitiedottamiselle syntyviä haasteita ja kehittämiskohteita sosiaalisessa mediassa.

Tutkimuksen teoriaosuudessa perehdyttiin poliisiviranomaisen tiedottamiseen, kriisiviestintään yleisellä organisatorisella tasolla ja lyhyesti sosiaaliseen mediaan. Teoriaosuuden lisäksi tutkimukseen haastateltiin viisi henkilöä, jotka toimivat poliisiviranomaisen alaisuudessa. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään poliisin kriisiviestinnän toimintamalleja ja niiden toteutumista käytännön työssä. Haastattelututkimus toteutettiin puolistrukturoituna kokonaisuutena eli haastattelukysymykset muodostettiin niin, että vastaus olisi runsas ja herättää keskustelua aiheesta.

Tulokset-luvussa nostettiin esiin haastatteluista tärkeimpiä kokonaisuuksia kriisin määrittämisestä lähtien poliisin tulevaisuuden suunnitelmiin. Tärkeimmäksi ongelmakohdaksi tutkimuksessa selvisi resurssien rajallisuus ja sen tuomat haasteet. Diskussio- ja johtopäätökset-luvuissa käydään läpi haastattelujen tuloksia, mitkä ovat pääpiirteet poliisiviranomaisen kriisitiedottamiselle ja kuinka niitä sovelletaan eri tilanteissa. Luvuissa pyrittiin hakemaan vastausta sille, voisiko kriisitiedottamista sosiaalisessa mediassa selkeyttää ja yhdenmukaistaa. Diskussio- ja johtopäätökset-luvuissa käsitellään poliisiviranomaisen viestintästrategiaa ja kriisiviestintää, niiden toteutumista ja pohditaan tulevaisuuden näkymiä sosiaalisessa mediassa.
Avainsanat:
Sosiaalinen media, kriisiviestintä, poliisiviranomainen, digitaalinen teknologia
© Tritonia 2014-2019