Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Pitkämäki, Salla

Sosiaalinen vastuullisuus julkisissa hankinnoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan osana julkisia hankintoja ja laajemmin osana yhteiskuntavastuun käsitettä sekä luoda käsitys siitä, miten julkisissa hankinnoissa voidaan hyödyntää sosiaalista vastuullisuutta ja mitkä ovat vastuullisuuden huomioinnin avulla saavutettavia yhteiskunnallisia etuja. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä uutta tietoa sosiaalisesta vastuullisuudesta ja saada vastaus asetettuihin tutkimuskysymyksiin.

Sosiaalinen vastuullisuus on osa laajempaa yhteiskuntavastuun termiä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti sosiaaliseen vastuullisuuteen julkisten hankintojen kontekstissa. Julkisten hankintojen eettisiä ja sosiaalisia näkökohtia ei ole vielä tutkittu paljoa, joten valinta oli mielestäni mielenkiintoinen.
Tutkimus edustaa empiiristä laadullista tutkimusta ja siinä hyödynnetään kvalitatiivista teemahaastattelumenetelmää. Haastattelut toteutettiin kevään 2018 aikana valitussa kohdeorganisaatiossa.

Hankintoihin liittyvillä sosiaalisilla ja yhteiskuntavastuullisilla tavoitteilla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että tavaroiden ja palveluiden tuotannossa ja valmistuksessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia tai hankinnan avulla voidaan mahdollistaa vaikeasti työllistyvän henkilön työllistyminen tarjoajan palvelukseen sopimuskauden aikana. Suomessa sosiaalisen vastuullisuuden hyödyntäminen julkisissa hankinnoissa on vielä pienimuotoista ja se vaatii kasvaakseen poliittista sitoutumista ja tietoisuuden kasvamista. Keinoja, joilla sosiaalisia näkökohtia voidaan ottaa osaksi julkista hankintaa ei tunneta vielä riittävästi. Tutkimuksella pyrittiin myös perehtymään nykyisen uudistuneen hankintalainsäädännön vaatimuksiin ja siihen, mitä haasteita laki asettaa julkisen sektorin toimijoille. Tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan, miten nykyinen hankintalainsäädäntö, voimassa olevat hankintadirektiivit, hallituksen esitykset ja oikeuskäytäntö ohjeistavat hankintayksiköitä huomioimaan sosiaalisia näkökulmia julkisissa hankinnoissa.

Tutkimuksen lopussa esitetään johtopäätökset sosiaalisen vastuullisuuden soveltamisesta julkisiin hankintoihin tämän tutkimuksen perusteella. Johtopäätöksissä keskitytään erityisesti sosiaalisten näkökulmien huomioimiseen osana hankintaprosessia, vaikka tutkimusta tehdessä on pyritty ymmärtämään laajemmin koko hankintalain ja kilpailutusprosessin kokonaisuutta.
Avainsanat:
Julkinen hankinta, sosiaalinen vastuullisuus, eettisyys, kestävä kehitys
© Tritonia 2014-2019