Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lösönen, Mari

Teattereiden elämyksellinen brändikokemus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henna Syrjälä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Suomalaisilla teattereilla on vastassa ainakin kolme haastetta: alati kiristyvä taloudellinen tilanne, ikääntyvä asiakaskunta ja asiakkaiden kokema hyöty. Selviytyäkseen kilpailusta teattereiden on aktiivisesti etsittävä uusia kohderyhmiä, yritettävä houkutella uusia kävijöitä teatteriin ja pyrkiä paikkaamaan kuluttajien kokemaa hintakuilua.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten elämyksellisyyden keinon voitaisiin rakentaa parempaa brändikokemusta teatterialalle. Tutkimus toteutettiin laadullisena haastattelututkimuksen ja tutkimuksen kohderyhmänä olivat millenniaalit.

Tutkimuksesta selvisi, että millenniaalien mielikuviin teattereiden brändi-imagoon vaikuttivat kuluttajan teatterikokemus, teatterin visuaalinen ympäristö, kokoluokka ja etäisyys. Brändikokemusta voitiin parantaa estetiikan ja ympäristön, teatterin rituaalin, yllätyksellisyyden ja yhteisöllisyyden avulla. Elämyksellisyyttä huonontavia tekijöitä olivat puolestaan osallistuminen, muut teatterissa kävijät, aika ja odottelu, tekniset esteet ja mukavuus.

Elämyksellistä brändikokemusta rakentaakseen teattereiden tulisi kiinnittää huomiota visuaalisiin elementteihin niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä, korostaa teatterin kollektiivisen nautinnollisuuden puolta ja pyrkiä erottautumaan kilpailijoista persoonallisuutta korostamalla.

Avainsanat:
elämyksellisyys, brändikokemus, laadullinen tutkimus, elämystalous
© Tritonia 2014-2019