Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ojala, Ville

PSD2-direktiivin vaikutukset pankkien liiketoimintaan ja strategiaan

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marika Salo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella PSD2-maksupalveludirektiiviä sekä sen vaikutuksia pankkien liiketoimintaan ja strategiaan. Tutkimuksen tarkastelu kohdistui Suomessa toimiviin talletuspankkeihin. Direktiivi astui voimaan tammikuussa 2018 ja se on suurimpia yksittäisiä maksupalveluihin kohdistuneita sääntelyuudistuksia. PSD2-maksupalveludirektiivin tarkoituksena on laajentaa sääntelyä uusille maksupalveluille ja toisaalta saattaa sääntelyä vastaamaan paremmin maksupalveluiden yleistä kehitystä. Sääntelyn tarkoituksena on myös lisätä turvallisuutta maksupalveluissa sekä edistää kilpailua ja tarjontaa maksupalvelumarkkinoilla.

Direktiivin lisäksi tutkimuksen lähdeaineisto muodostui pääasiassa direktiiviä täydentävästä asetuksesta, maksupalveluiden kansallisesta lainsäädännöstä ja sen esitöistä, sekä aihetta koskevasta oikeuskirjallisuudesta ja artikkeleista. Sääntelyn vaikutuksia pankkien liiketoimintaan ja strategiaan arvioitiin myös tutkimuksessa olleiden pankkien tilinpäätösten ja toimintakertomusten avulla. Tutkimuksessa käytettiin lainopillista tutkimusmetodia oikeus-taloustieteellisestä näkökulmasta. Tutkimusongelman kysymykset olivat seuraavat: Miten muuttuva sääntely vaikuttaa pankkien liiketoimintaan ja strategiaan, sekä millä tavoin pankit voivat hyödyntää finanssiteknologiaa sääntelyn noudattamisessa.

PSD2-maksupalveludirektiiviä koskevalla sääntelyllä nähtiin tutkimuksessa olevan erilaisia vaikutuksia pankkien liiketoimintaan. Sääntelyn nähtiin lisäävän pankkien kulurakennetta lisääntyvien vastuiden ja velvollisuuksien myötä. Tuottojen osalta sääntelyn vaikutukset nähtiin kohdistuvan erityisesti kortti- ja maksuliikenteen palkkiotuottoihin. Finanssiteknologian sekä uusien maksupalveluiden nähtiin tarjoavan pankeille mahdollisuuksia korkokatteen kasvattamiselle tehostuneen luotonannon seurauksena. Strategian osalta sääntely nähtiin tarjoavan pankeille uusia mahdollisuuksia ja pakottavan uudistamaan hyvin ennallaan säilyneitä liiketoimintamalleja vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia ja digitalisaation myötä tapahtuvaa kehitystä.
Avainsanat:
PSD2, maksupalvelu, pankki, liiketoiminta, strategia
© Tritonia 2014-2019