Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Virtakangas, Tiina

Strategiakartan ja tuloskortin suunnittelu yliopistolle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
109
Balanced Scorecard on Kaplanin ja Nortonin kehittämä johtamisen työkalu suoriutumisen mittaamiseen ja tukemaan organisaation strategista ajattelua. Tuloskorttimittariston lisäksi siitä voidaan muodostaa strategiakartta, jossa organisaation strategia on kuvattu eri näkökulmien välisten syy-seuraussuhteiden ketjun avulla. Kun näkökulmiin valitut tavoitteet toteutuvat, myös ylin tavoite toteutuu. Balanced Scorecard on alun perin suunniteltu voittoa tavoittelevien yritysten johtamisen tueksi, mutta joustavana järjestelmänä se on muokattavissa myös julkisiin organisaatioihin.

Tutkielman tavoitteena on tarkastella teorian avulla, miten Balanced Scorecardia voidaan soveltaa kohdeyliopiston tarkoituksiin sopivaksi. Tutkielmassa tarkastellaan Balanced Scorecardin perusteiden lisäksi julkisten organisaation ja erityisesti yliopistojen erityispiirteitä, joita strategiakartan ja tuloskortin suunnittelussa tulee huomioida.

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena ja siinä käytettiin konstruktiivista tutkimusotetta. Tutkimusaineisto saatiin yliopiston johtoa haastattelemalla. Haastattelujen perusteella muodostettiin käsitys millaisia tarpeita yliopistolla on strategian mittaamisen osalta. Yliopistossa on meneillään strategian muutos. Uudet strategiset panostukset kohdennetaan yliopiston tutkimustehtävään. Tutkimusprofiilin vahvistaminen nousi strategiakartan ylimmäksi tavoitteeksi. Ylin tavoite toteutuu, kun tutkimustehtävään liittyvät taloudelliset-, asiakas- ja viranomaistavoitteet täyttyvät. Nämä tavoitteet toteutuvat sisäisten prosessien sekä oppimisen ja kasvun näkökulmien avulla.

Yliopiston johto saa käyttöönsä tutkielman lopputuloksena syntyvän ehdotelman yliopiston tuloskortiksi ja strategiakartaksi. Yliopiston johto voi halutessaan aloittaa Balanced Scorecard –projektin, jossa hyödynnetään tutkielman lopputulosta
Avainsanat:
Balanced Scorecard, tasapainotettu tuloskortti, strategiakartta, suoriutumisen mittaaminen, yliopiston tuloskortti, yliopiston strategiakartta
© Tritonia 2014-2019