Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Kosamo, Mira

Henkilöstöhallinto toteuttamassa vastuullista etäjohtamista: Kyselytutkimus Suomen ulkoministeriössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Koivunen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Etätyö yleistyy kovaa vauhtia sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa aiheuttaen uudenlaisia haasteita johtamiselle kuten luottamuksen rakentaminen sekä vuorovaikutuksen vähäisyys ja huono laatu. Ratkaisuna etätyön haasteisiin ovat muun muassa vuorovaikutuksen avoimuuden ja luottamuksen parantaminen, henkilöstön näkyvä arvostaminen, hyvän yhteishengen edistäminen ja etätyön selkeät pelisäännöt. Etätyön menestyksekkään johtamisen merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä se tarjoaa organisaatioille tulevaisuudessa yhä suuremman kilpailuedun. Samanaikaisesti yhteiskunnallisten muutosten seurauksena henkilöstöresurssien merkitys organisaatioille kasvaa synnyttäen paineita parantaa henkilöstöjohtamista. Myös yhteiskunta ja kuluttajat vaativat yhä enemmissä määrin henkilöstön vastuullista kohtelua. Vastuullisuus koko liiketoiminnassa on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana, ja yhä useammat yritykset pyrkivät toimimaan vastuullisemmin. Vastuullisuus on otettu huomioon myös henkilöstöjohtamisen kentässä, minkä seurauksena on syntynyt vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteisiin kuuluu muun muassa henkilöstön arvostava kohtelu, henkilöstötoimenpiteiden läpinäkyvyys, työhyvinvoinnin edistäminen sekä joustavat työajat ja -muodot.

Tässä pro gradu -tutkielmassa perehdytään etätyöhön, etäjohtamiseen ja vastuulliseen henkilöstöjohtamiseen. Aiheeseen perehdytään aluksi alan kirjallisuuden ja tieteellisen tutkimuksen muodostaman teorian valossa ja sitten empiirisesti tarkastelemalla kahdella ulkoministeriön osastolla toteutetun henkilöstökyselyn tuloksia pääasiassa kvantitatiivisin menetelmin. Tutkielman tavoitteena on tutkia etäjohtamisen ja vastuullisen henkilöstöjohtamisen välistä suhdetta ja tarkastella, miten henkilöstöhallinto voi tukea ja tehostaa etäjohtamista. Tutkimusongelmaa lähestytään seuraavien tutkimuskysymysten kautta:

1. Millä tavoin vastuullinen henkilöstöjohtaminen ja hyvä etäjohtaminen tukevat toisiaan?

2. Millaisia haasteita ulkoministeriön työntekijät kokevat etätyössä, etäjohtamisessa ja henkilöstöjohtamisessa?

3. Miten ulkoministeriön henkilöstöhallinto voi toiminnallaan tukea ja tehostaa etätyöskentelyä ja
etäjohtamista?

Teorian tarkastelu osoitti, että hyvän etäjohtamisen kulmakivet ja vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet täydentävät ja vahvistavat hyvin toisiaan. Ne yhdistämällä syntyvän vastuullisen etäjohtamisen toteuttaminen on kannattava lähestymistapa etätyön menestyksekkääseen johtamiseen. Henkilöstökyselyn tulokset osoittivat, että ulkoministeriön työntekijöiden kokemat haasteet etätyössä ja etäjohtamisessa ovat teorian kanssa hyvin yhdenmukaisia, ja että vastuullisen henkilöstöjohtamisen kaikki osatekijät eivät toteudu osastoilla. Etätyötä ja etäjohtamista tukeakseen ja tehostaakseen henkilöstöhallinnon tulisi toteuttaa vastuullisen etäjohtamisen osatekijöitä aktiivisesti, tukea esimiehiä etäjohtamisen haasteisissa ja puuttua havaittuihin tehokasta etätyötä rajoittaviin tekijöihin kuten vuorovaikutuksen avoimuuden ja informaation saavutettavuuden parantamiseen sekä etätyön nykyisiin rajoituksiin.
Avainsanat:
Etätyö, etäjohtaminen, vastuullinen henkilöstöjohtaminen
© Tritonia 2014-2019