Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leppänen, Jonna

Vuokratyösuhteen vaikutus työntekijän psykologiseen sopimukseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Koivunen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Tänä päivänä työsuhteet poikkeavat yhä enemmän tyypillisestä, ja tutkielmani käsitteleekin tällaisten joustavien, epätyypillisten työsuhteiden vaikutusta psykologiseen sopimukseen. Psykologinen sopimus määritellään työntekijän ja työnantajan välisiksi uskomuksiksi ja lupauksiksi. Tutkielmani keskeinen tavoite on selvittää, eroaako vuokratyötä tekevien psykologinen sopimus vakituista työtä tekevien sopimuksesta.

Tutkielmassa käydään läpi sekä psykologisen sopimuksen että epätyypillisen työn teoriaa, joka perustuu aikaisempiin tutkimuksiin sekä alan kirjallisuuteen. Teoriaosio luo pohjaa empiiriselle osiolle, jossa tutkitaan vuokratyön vaikutusta psykologiseen sopimukseen. Empiirinen osio on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena ja tätä varten on haastateltu puolistrukturoidun haastattelun avulla viittä eri vuokratyöntekijää.

Haastattelujen avulla on tarkoitus selvittää, miten kolmikantainen vuokratyösuhde vaikuttaa psykologiseen sopimukseen ja miten vuokratyöntekijät esimerkiksi sitoutuvat asiakasyritykseen. Monesti ajatellaan, että vuokratyön kaltaista epätyypillistä työtä tekevät olisivat heikommassa asemassa tyypillistä työtä tekeviin verrattuna. Osa aikaisemmista tutkimuksista myös esittää, ettei vuokratyötä tekevien olisi mahdollista luoda samanlainen psykologinen sopimus kuin vakituisilla työntekijöillä. Tutkielmani kuitenkin haastaa tämän näkemyksen ja käy ilmi, että vuokratyöntekijöiden on vakituisten työntekijöiden tapaan mahdollista luoda lojaaliuteen ja sitoutuvuuteen perustuva relationaalinen psykologinen sopimus.
Avainsanat:
Psykologinen sopimus, epätyypillinen työ, vuokratyö
© Tritonia 2014-2019