Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2019

Sulkanen, Jonna

Mobiilimaksamisen ja sen termien asiakaslähtöisyys Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Soveltava kielitiede
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Terminologia
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on selvittää, kuinka toimivia Suomen keskeisimpien mobiilimaksusovelluksien termit ovat niiden asiakaslähtöisyydessä. Tutkielma keskittyy myös tuomaan ilmi mobiilimaksamisen kenttää Suomessa, jossa mobiilimaksamiseen liittyvien termien tehtävä on auttaa ihmisiä vielä melko uuden maksutavan ymmärtämisessä.

Mobiilimaksamisen termejä analysoidaan terminmuodostuksen ja termien toimivuuden perusteella, jonka lisäksi pohditaan niiden asiakaslähtöisyyttä. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan tässä asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä ja niiden täyttämistä. Asiakaslähtöisyyttä edistää selkeä ja asiakkaan tarpeet huomioiva termistö. Tutkimuksen aineistona käytetään kymmentä Suomen käytetyintä mobiilimaksusovellusta, sekä anonyymina teetettyä kyselyä Suomen mobiilimaksamisen kentästä.

Tarkasteltujen termien perusteella voidaan todeta, että mobiilimaksusovelluksien termit vaihtelevat toimivuudeltaan ja asiakaslähtöisyydeltään jonkin verran. Osassa termejä asiakkaan tarpeiden huomiointi ja termien selkeys toteutuu hyvin, kun taas joidenkin termien kohdalla niiden epämääräisyys tai epäyhtenäinen käyttö sen sijaan saattavat laskea koko mobiilimaksusovelluksen asiakaslähtöisyyttä. Vaikka termit olisivatkin asiakaslähtöisyyden kannalta toimivia, voi niiden toimivuus omassa roolissaan tietyn käsitteen nimityksenä heiketä, jos käyttäjillä ei ole tarpeeksi tietoa mobiilimaksamisesta yleisesti.

Mobiilimaksamisen kenttä Suomessa on vielä kyselyn perusteella hieman sekava ja käyttäjät tarvitsisivat lisätietoa sovelluksien käytöstä, sekä saatavuudesta. Koska mobiilimaksaminen on vielä melko uusi ilmiö, tulee termien olla selkeitä ja läpinäkyviä. Tämän tutkimuksen perusteella ilmi nousi myös termien yksiselitteisyyden, tarkoituksenmukaisuuden ja johdonmukaisuuden tärkeys. Toimivia mobiilimaksamisen termejä ovat esimerkiksi mobiilimaksaminen, ja mobiilitankkaus. Näitä yhdistävät selkeä rakenne, hyvä erottuvuus ja läpinäkyvyys.
Avainsanat:
mobiilimaksaminen, asiakaslähtöisyys, mobiilimaksusovellus, mobiilimaksamisen termit
© Tritonia 2014-2019