Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Kattainen, Katri

Verkostojohtaja onnistuneen yhteistyön mahdollistajana: Tarkastelussa verkostoyhteistyö Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalveluissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Verkostojohtaminen tutkimusaiheena on ollut tutkijoiden mielenkiinnon kohteena vuosia. Yksi koko 2000-luvun ajankohtaisista johtamiseen liittyvistä osaamistarpeista on verkostoissa työskentely, sekä verkostojen johtaminen ja siihen liittyvät roolit. Aihe on osoittautunut vaikeaksi ilmiöksi, johon organisaatioiden perinteiset johtamisopit eivät anna vastausta. Verkostoiden kautta tunnistetaan hyöty, jota ilman verkostoja ei saavutettaisi. Verkosto käsitteenä vaatii vähintään kolme toimijaa tässä tutkimuksessa. Tämä on tärkeä erottelu tutkielmani kannalta, jotta ymmärretään, että yhteistyö on osa verkostoitumista, mutta nämä käsitteet eivät ole synonyymejä toisilleen. Verkostossa on kyse luottamuksen ja sitoutumisen mahdollistamisesta niin, että verkosto löytää yhteiset päämäärät ja keinot saavuttaa halutut päämäärät. Verkostojen johtamiseen sisältyy useita erilaisia toimintatapoja, sekä erityyppisiä toimijoita. Verkostojohtamisen tutkimuksen kohteena on ollut johtamistehtävät, johtamisen eri muodot sekä prosessit. Tutkimustehtävänä tässä tutkimuksessa on selvittää tämän hetken verkostojohtajan rooleja nyt ja lähitulevaisuudessa. Tutkimuskysymykset ovat ”Mitä erilaisia rooleja verkostojohtajalla on?” sekä ”Miten Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalveluiden verkostojohtajan rooleja voisi kehittää, jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä ja toimiva kokonaisuus”.

Verkostojohtajalla nähdään olevan erilaisia rooleja, ja niiden kautta tapahtuvaa toimintaa. Erilaisia verkostojohtajan rooleja on hyvinkin paljon riippuen verkostosta, sen koosta, kohderyhmästä tai tavoitteista. Verkostojohtajan johtajuus on kaksiulotteista. Ensimmäinen liittyy johtajuuteen verkoston sisällä ja toinen verkoston sekä sen ympäristön välisiin suhteisiin. On olemassa yhteisiä verkostojohtajan rooliin liittyviä ominaisuuksia, jotka sisältävät seuraavat tehtävät; aktivointi, viitekehystäminen, mobilisointi sekä koostaminen. Keskeisimpiä käsitteitä tutkimuksessani on verkostoituminen, verkostojohtaja, yhteistyö sekä roolit. Kunnat ovat merkittävämpiä liikuntapalveluiden tuottajia, sekä ne luovat tarvittavat toimintaedellytykset. Kuntien tehtävänä on liikuntalain mukaan luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle, järjestämällä liikuntapalveluita ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävää liikuntaa. Tässä tutkielmassa on tarkastelussa Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalvelut, joille suoritettiin laadullinen kysely, jonka tarkoituksena oli tutkia yhteistyötä, verkostojohtajuutta, sekä sen onnistumista liikuntapalveluissa.

Tutkimuksessa havaittiin yhteyksiä teorian sekä tehdyn laadullisen tutkimuksen välillä. Verkostojohtajalla on useita eri rooleja riippuen toimintaympäristöstä sekä verkoston tavoitteista ja päämääristä. Verkostojohtajalta toivotaan ohjausta, tukea sekä suunnan näyttämistä. Luottamus sekä sitoutuminen korostuu verkostojohtajan toiminnassa. Uskotaan, että verkostoitumisen kautta saavutetaan etua, jota ei voisi muuten saavuttaa. Verkostojohtajan rooli tunnistetaan tärkeäksi, mutta siinä onnistuminen nähdään osittain myös haastavana. Tutkimus osoittaa, että verkostojohtajalta kaivattiin rooliksi esimerkin näyttäjää sekä kuuntelevaa ja avointa tiedonkulkua johdonmukaisessa yhteistyössä.
Avainsanat:
Verkostoyhteistyö, verkostoituminen, verkostojohtaja, roolit
© Tritonia 2014-2019