Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Rajamäki, Paula

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset taloushallinnon käytäntöihin ja talousjohdon muuttuva rooli

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Salmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Sivumäärä:
95
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutuksia taloushallinnon käytäntöihin ja talousinformaatioon sekä selvittää järjestelmän vaikutuksia talousjohdon rooliin. Tutkielman teoriaosa käsittelee toiminnanohjausjärjestelmiä ja toiminnanohjausjärjestelmän vaikutuksia taloushallintoon. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimuksen empiriaosan aineisto kerättiin haastattelemalla talousjohtoa case-yrityksen eri liiketoimintayksiköistä. Case-yritys oli ottanut käyttöön SAP R/3-toiminnanohjausjärjestelmän.

Tutkimustulosten mukaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutukset olivat selvimmin nähtävissä lisääntyvässä informaation laadussa ja määrässä, vaikka uusia laskentatekniikoita tai -menetelmiä ei ole otettu käyttöön uuden järjestelmän myötä. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto oli helpottanut joitain talousjohdon työtehtäviä ja lisännyt näin analysointiin käytettävää aikaa. Samalla talousjohdon rooli oli muuttunut lähemmäksi niin sanottua sisäistä konsulttia, vaikka roolin laajeneminen nähtiin tapahtuvan myös ilman uutta järjestelmää. Järjestelmän vaikutukset olivat sitä suuremmat, mitä useampi SAP-moduuli oli käytössä ja mitä kauemmin järjestelmää oli käytetty.
Avainsanat:
Toiminnanohjausjärjestelmä, taloushallinto, talousjohto, SAP R/3, haastattelututkimus
© Tritonia 2014-2019