Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Puranen, Juho

Yksityisyrittäjän velkajärjestely ja yrityssaneeraus - Menettelyiden erot ja valinta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Velkajärjestely ja yrityssaneeraus ovat menettelyjä, joiden tavoitteena on kohteena ole-van henkilön tai yrityksen taloudellisen tilanteen korjaaminen. Menettelyissä voidaan muun muassa muuttaa velkojen maksuaikataulua, alentaa niiden pääomaa tai korkoja se-kä muuttaa suoritusten kohdentamista. Velalliselle voidaan asettaa myös toiminnallisia velvoitteita. Vuodesta 2015 lähtien yksityisen elinkeinonharjoittajan kaikki velat on voi-tu järjestellä velkajärjestelyssä. Tämän johdosta yksityisen elinkeinonharjoittajan on mahdollista hakeutua kumpaankin menettelyyn.

Tutkielman tutkimusongelma on, mitä eroja velkajärjestelyllä ja yrityssaneerauksella on sekä miten nämä erot vaikuttavat menettelyiden valintaan. Työssä keskitytään yksityis-yrittäjiin ja Suomen lakiin. Tutkielmassa sovelletaan lainoppia, mutta myös muun oikeus-tieteellisen tutkimuksen tehtävänä olevaa säännösten toiminnan tarkastelua ja voimassa olevien säännösten arvioimista. Menettelyiden valinnan välisessä arvioinnissa keskity-tään taloudellisiin ja liiketoiminallisiin vaikutuksiin. Työni pääasiallisena lähteenä ovat laki yksityishenkilön velkajärjestelystä ja laki yrityksen saneerauksesta sekä niihin liitty-vät hallituksen esitykset. Lisäksi työssä on käytetty oikeuskirjallisuutta.

Koska toiminnan tulee olla kannattavaa velkajärjestelyyn hakeutuessa, usein velallinen joutuu hakeutumaan joko yrityssaneeraukseen tai lopettamaan toimintansa, jolloin velka-järjestelyyn voi hakeutua tavallisena velallisena. Yrityssaneeraus tarjoaa enemmän jous-tavuutta liiketoiminnan kehittämiselle sekä yrittäjän mahdollisuuksille saada palkkiota yrityksen hyväksi tekemästään työstä. Toisaalta se edellyttää velkojien myötävaikutusta sekä joustavuutta. Velkajärjestelyssä voidaan puuttua vahvemmin velkojien oikeuksiin. Jos yritystoimintaa on tarkoitus kehittää, on yrityssaneeraus parempi vaihtoehto. Velka-järjestely on parempi vaihtoehto silloin, kun velkojia on paljon tai velkojat eivät ole val-miita joustamaan ja osallistumaan prosessiin. Jos yksityisyrittäjän tärkein panos on hänen osaamisensa, eikä yrityksessä ole kiinni isoja pääomia, velkajärjestely tarjoaa nopeamman ja tehokkaamman tavan sovitella velat.
Avainsanat:
velkajärjestely, yksityisyrittäjä, yrittäjä, yrityssaneeraus, velka
© Tritonia 2014-2019