Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Ylisiurunen, Lassi

Tilinpäätöstietojen hyödyntäminen pienen yhtiön päätöksenteossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tässä tutkielmassa tarkastellaan muutaman suomalaisen pienyhtiön tilinpäätöstietojen hyödyntämistä osana heidän päätöksentekoprosessiaan. Tilinpäätöstietojen hyödyntämisen lisäksi tutkielmassa perehdytään ulkopuolisten asiantuntijoiden rooliin päätöksenteon tukena. Useammat aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että pienyhtiöllä on rajalliset resurssit, jonka johdosta ulkopuolisella asiantuntijalla voi olla merkittävä rooli yhtiöiden päätöksentekoprosessissa.

Teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään pienyhtiöin tilinpäätöstietoja ja näiden hyödyntämistä osana päätöksentekoprosessia. Tutkimus suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, johon osallistui seitsemän henkilöä eri yhtiöistä. Empiirinen aineisto kerättiin teemahaastatteluin ja haastattelut suoritettiin kahden kesken tutkijan ja tutkittavan henkilön välillä, ilman häiriötekijöitä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että organisaatiot suorittavat päätöksentekoprosessinsa hyvinkin nopealla aikataululla. Yhtiöiden päätöksentekoprosesseihin osallistui keskimäärin 2-3 henkilöä, ja päätöksien laajuudesta riippuen laadittiin laskelmia, joiden avulla pyrittiin tukemaan suoritettavaa päätöstä. Yhtiöt pyrkivät hyödyntämään päätöksissään kvantitatiivista aineistoa, joista tärkeimpänä he mainitsivat kirjanpidosta saatavat raportit. Osa haastateltavista mainitsi laativansa omia laskelmiaan kirjanpidon raporttien pohjalta. Tutkimuksessa ilmeni, että jokainen haastateltava kävi läpi kuukausittain yhtiön kirjanpidon raportit ja vuosittain tilinpäätöksen. Tilinpäätöstiedot koettiin merkitykselliseksi, mutta näiden hyödyntämiseen vaikuttivat muun muassa niiden vertailukelpoisuus. Ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen oli haastateltavien osalta vähäistä. Haastatteluissa ilmeni, että ulkopuolisten asiantuntijoiden palveluiden tuotteistaminen ei ole selkeää. Lisäksi organisaatiot eivät osaa tiedostaa tarpeeksi hyvin kohtia joihin he tarvitsisivat apua.

Tutkimus tuo esiin sen, että suomalaiset pienyhtiöt ymmärtävät kirjanpidollisen aineiston tärkeyden, mutta he kaipaavat tämän rinnalle tulevaisuusorientoitunutta informaatiota. Pienyhtiöissä ei ole tutkimustiedon pohjalta analysoituna tarpeeksi resursseja ja taitoja laatia tulevaisuuden odottamia itsenäisesti, joten tässä he kaipaisivat konkreettisemmin ulkopuolisten asiantuntijoiden apua.
Avainsanat:
Tilinpäätös, tilinpäätöstiedot, päätöksenteko, ulkopuoliset asiantuntijat
© Tritonia 2014-2019