Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Aalto, Henna

SUMUISUUS JA AHDISTUNEISUUS VALTAAVAT ARJEN: Nuorten naisten kokemukset työuupumuksesta, siihen johtaneista syistä ja seurauksista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
TIIVISTELMÄ

Tämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten y-sukupolveen kuuluvat naiset sanoittavat työuupumustaan sekä siihen johtaneita syitä ja seurauksia. Y-sukupolvella tarkoitetaan vuosien 1980-1995 välillä syntyttä sukupolvea. Tutkimuksen teoriaosassa käsiteltiin työuupumusta ilmiönä niin oireiden, altistavien tekijöiden, ehkäisevien tekijöiden kuin seuraustenkin osalta. Lisäksi tutkimuksen kohderyhmää, y-sukupolveen kuuluvaa naista, tarkasteltiin työelämän kontekstissa.

Työuupumus on seurausta pitkään jatkuneesta työstressistä, työn vaatimusten ja työn voimavarojen epäsuhdasta. Huoltosuhteen heikentyminen ja jatkuva nuorten työeläkkeiden määrän kasvu ovat yhdessä kestämätön yhtälö tulevaisuudessa. Työuupumuksesta koituvat kustannukset niin yhteiskunnalle, yritykselle kuin yksilöllekin ovat merkittävät. Suomalaisista noin joka neljäs kokee jonkinasteista työuupumusta, naisista 24% ja miehistä 23%.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys työuupumuksesta ja y-sukupolvesta muodostettiin pääasiassa vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden pohjalta. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä. Aineisto kerättiin kuuden syvähaastattelun avulla ja tuloksia analysoitiin narratiivisella analyysillä. Tutkimukseen osallistuvien kriteereinä oli y-sukupolveen kuuluva nainen, joka on ollut sairauslomalla työuupumuksen vuoksi.

Tutkimuksessa ilmeni, että esimiehen toiminta oli merkittävässä roolissa työuupumuksen aiheuttajana. Työuupumus oli seurausta monen yksittäisen asian samanaikaisesta kuormituksesta. Työuupumusta kuvailtiin sumuisuutena, muun maailman hämärtymisenä. Yleisimmiksi oireiksi nousivat jaksamattomuus, unettomuus, muistin heikkeneminen, ärtyisyys ja elämänilon katoaminen. Työuupumuksen positiiviset seuraukset kulminoituivat oman arvon tiedostamiseen ja uusiutumisen riskien tunnistamiseen.
Avainsanat:
työuupumus, y-sukupolvi, nuori nainen
© Tritonia 2014-2019