Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2019

Saranpää, Arto

Pilvipalveluilla ketteryyttä, kustannustehokkuutta ja tietoturvaa CASE: KEHA-Keskus tietojärjestelmät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teemu Mäenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietojärjestelmätiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
60
Tämä tutkielma käsittelee pilvipalveluita ja niiden käyttöä KEHA-keskuksessa. Tutki-muksen tavoitteena on selvittää pilvipalveluiden käytön tuomat edut ja mahdolliset haitat case-yritykselle verrattuna perinteisiin konesaliratkaisuihin verrattuna. Aihe on rajattu pilvipalveluiden käyttöä tietoturvan, ketteryyden ja kustannustehokkuuden näkökul-masta, jotka ovat olleet keskeisenä osana KEHA-keskuksen pilvipalvelustrategiaa. Tut-kielman yhtenä tarkoituksena on tunnistaa pilvipalvelun vahvuudet verrattuna perinteisiin konesaleihin verrattuna. Tutkielmassa esitellään tutkimuksen kannalta oleellista teoriaa, sekä selvitetään pilvipalveluiden käyttöä käytännössä.

Työ suoritetaan tapaustutkimuksena, jossa tarkastellaan aiempia tutkimuksia pilvipalve-luja hyödyntävistä organisaatioista. Lähdemateriaalina tutkielmassa käytetään aiheesta löytyvää kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita ja julkaisuja, sekä käytännön kokemusta. Käytännön kokemus tulee tutkielman tekijän omakohtaisen kokemuksen avulla. Myös pilvipalvelujen käytöstä on kertynyt materiaalia KEHA-keskukselle, jota hyödynnetään tässä tutkimuksessa.

Pilvipalveluiden hyödyntäminen on yrityksille tai organisaatioille erittäin hyvä vaihto-ehto entisiin teknologioihin verrattuna. KEHA-keskuksen tapauksessa pilvipalvelun käyttö on ollut helppoa, tehokasta, joustavaa sekä luotettavaa. Pilvipalveluita on kyetty hyödyntämään KEHA-keskuksen tietojärjestelmissä erittäin hyvin ja palveluun ollaan tyytyväisiä niin työntekijöiden kuin johtoryhmän suunnalta.
Avainsanat:
Pilvipalvelut, Azure, IaaS, PaaS, SaaS, Tietoturva
© Tritonia 2014-2019