Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vanhatalo, Vili

Yrityskaupan vaikutus ostavan yrityksen kannattavuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Yrityskaupat ovat merkittävä ilmiö niin maailmanlaajuisesti kuin myös Suomen mittakaavassa. Lähtökohtaisesti yrityskauppa on strateginen toimenpide, jolla yrityksen liiketoimintaa pyritään kasvattamaan ja kehittämään. Yrityskaupan vaikutuksia käsittelevissä tutkimuksissa tutkimustulokset vaihtelevat hyvin paljon eikä selvää vastausta ole löydetty yrityskaupan vaikutuksesta yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia suomalaisella aineistolla yrityskauppatapahtuman vaikutusta ostavan yrityksen kannattavuuteen tilinpäätöksestä johdetun informaation perusteella.

Tässä tutkielmassa on tutkittu vuosien 2010–2015 välillä suomalaisten yritysten toteuttamien yrityskauppojen vaikutusta ostavan yrityksen kannattavuuteen. Aineisto muodostuu 64 yrityskaupan toteuttaneesta yrityksestä ja näiden yritysten vastinpareista, jotka eivät ole toteuttaneet yrityskauppaa. Aineiston yritykset eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Tutkielman toisena tavoitteena on tutkia, vaikuttaako yrityskaupan osapuolten toimialasidonnaisuus, ostavan yrityksen koko tai yrityskaupan kansainvälisyys yrityskaupan onnistumiseen. Tutkielmassa on käytetty vastinparimenetelmää, jolloin on tutkittu, eroaako yrityskaupan toteuttaneiden yritysten kannattavuuden kehitys vastinpariyritysten kannattavuuden kehityksestä.

Tutkimustulosten perusteella yrityskaupan toteuttaneiden yritysten kannattavuus pääsääntöisesti laski yrityskaupan jälkeen jokaisella tutkielmassa mukana olevalla tunnusluvulla mitattuna. Tästä huolimatta tilastollisesti merkitsevää eroa tutkimusryhmien välillä kannattavuuden kehittymisessä esiintyi vain kokonaispääoman tuottoprosentin yhteydessä. Yrityskaupan toteuttaneiden yritysten kokonaispääoman tuottoprosentti on heikentynyt tilastollisesti merkitsevästi tutkimusryhmien välillä, kun verrataan yrityskauppaa edeltävää ja kahta yrityskaupan jälkeistä tilinpäätöstä. Yrityskaupan toimialasidonnaisuudella, ostavan yrityksen koolla tai kansainvälisyydellä ei tutkimustulosten perusteella ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yrityskaupan onnistumiseen.
Avainsanat:
Yrityskauppa, kannattavuus, taloudellinen suorituskyky
© Tritonia 2014-2019