Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Kekkonen, Kati

Apteekin iän, koon, sijainnin, apteekin yhteydessä toimivan osakeyhtiön ja väestön määrän vaikutus apteekin kannattavuuteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
108
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko apteekin iällä, koolla, sijainnilla, apteekin yhteydessä toimivalla osakeyhtiöllä ja väestön määrällä vaikutusta apteekkien kannattavuuteen. Teoriaosuudessa selvitetään, millaisessa liiketoimintaympäristössä apteekit toimivat ja käsitellään kannattavuutta yleisesti sekä apteekkiliiketoiminnassa. Lisäksi teoriaosuudessa esitellään aiempia muiden toimialojen tutkimuksia, joissa on selvitetty mm. yrityksen iän, koon ja sijainnin vaikutusta yritysten kannattavuuteen. Näitä tutkimuksia käytettiin tutkimuksen teoreettisena pohjana, ja niistä on myös johdettu hypoteesit tähän tutkielmaan koskemaan suomalaisia apteekkeja.

Tutkielman empiriaosuudessa on tutkittu apteekkien kannattavuuden tunnuslukuihin vaikuttavia tekijöitä. Kannattavuuden tunnuslukuina käytettiin oman pääoman tuottoprosenttia (ROE) sekä liikevoittoprosenttia. Tutkimusmenetelmänä käytettiin lineaarista regressioanalyysiä ja tutkielma tehtiin poikkileikkaustutkimuksena vuoden 2016 Fimealta saadun apteekkien tilinpäätösaineiston pohjalta. Apteekin iän perusteena käytettiin apteekkien perustamisvuotta. Apteekin koko määriteltiin liikevaihdon perusteella. Apteekkien sijainnin vaikutusta kannattavuuteen tutkittiin Tilastokeskuksen julkaiseman kuntaryhmityksen perusteella jakamalla apteekit kaupunkimaisiin kuntiin, taajaan asuttuihin kuntiin sekä maaseutumaisiin kuntiin. Apteekin yhteydessä toimivalla osakeyhtiöllä tarkoitetaan sellaista yhtiötä, jonka kautta myydään apteekin tiloissa ei-lääkkeellisiä tuotteita ja palveluita. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin Yliopiston apteekit. Tutkimuksessa käytettiin kahta aineistoa. Aineistona 1 käytettiin 72 apteekin tietoja taseen ja tuloslaskelman osalta ja aineistona 2 oli 504 apteekin tiedot tuloslaskelman osalta.

Tutkimustulosten perusteella apteekin koolla oli negatiivinen vaikutus apteekkien liikevoittoprosenttiin. Apteekin iällä oli tulosten perusteella negatiivinen vaikutus liikevoittoprosenttiin aineiston 1 osalta, mutta ei aineiston 2 osalta. Apteekin sijainnilla oli myös vaikutusta apteekkien kannattavuuteen molemmilla aineistoilla. Apteekin osakeyhtiöllä oli negatiivinen vaikutus liikevoittoprosenttiin aineistolla 2, mutta ei aineistolla 1. Väestön määrällä oli positiivinen vaikutus apteekkien kannattavuuteen molemmilla aineistoilla. Oman pääoman tuottoprosenttia selittävässä mallissa ei saatu tilastollisesti merkitseviä tuloksia selittävillä tekijöillä.

Avainsanat:
apteekit, kannattavuus, regressioanalyysi
© Tritonia 2014-2019