Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Kivelä, Emilia

Tilintarkastustoimiston kasvun vaikutus tilintarkastuksen laatuun

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Tämän tutkielman keskeisimpänä tarkoituksena on tutkia sitä, onko tilintarkastustoimiston kasvulla vaikutusta tilintarkastuksen laatuun toimistotasolla tutkittaessa. Tutkimusaiheena se on uusi, ja tarjoaa ajankohtaisen näkökulman tilintarkastuksen laatuun vaikuttavien tekijöiden tutkintaan. Nykypäivän liiketoiminnassa niin tilintarkastustoimistot kuin muutkin toimijat ovat alati muutosten keskellä, joten toimiston koossa tapahtuvien muutosten tutkiminen on tärkeä aihe. Lisäksi tutkielma nostaa esille tilintarkastustyön määrän merkityksen yhtenä laatuun vaikuttavana tekijänä.

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että suurempi tilintarkastustoimisto tarjoaa laadukkaampaa tilintarkastusta. Kontribuutiona tähän on mielenkiintoista selvittää, kuinka toimiston kasvu vaikuttaa tilintarkastuksen laatuun. Yhden aihetta selvittäneen tutkimuksen tulokset puoltavat sitä, että toimiston kasvaessa tilintarkastuksen laatu heikkenee ensimmäisen vuoden aikana. Tutkimuksen tulosta selitetään sillä, että yrityksellä ei ole resursseja sopeutua äkilliseen työmäärän lisääntymiseen lyhyellä aikavälillä, minkä seurauksena tilintarkastuksen laatu kärsii. Tätä tutkimustyötä on hyödyllistä laajentaa sen uutuusarvon vuoksi sekä sen antaman informaation lisäämiseksi yrityksen sidosryhmille.

Tutkimus on toteutettu yhdysvaltalaisilla tilinpäätöstiedoilla vuosilta 2015–2017. Tilintarkastuksen laatua mitataan poikkeavilla harkinnanvaraisilla jaksotuksilla. Tilintarkastustoimiston kasvua mitataan tilintarkastustyön määrän vuosittaisella muutoksella, jota kuvaa tilintarkastustoimiston saamat tilintarkastuspalkkiot. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, ettei toimiston kasvamisella tai pienenemisellä ole tämän tutkielman valossa vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. Tutkimustulokset poikkeavat siis aikaisemmasta tutkimuksesta. Tutkimusta aihepiirin keskuudessa on erityisen tarpeellista jatkaa myös tulevaisuudessa, jotta toimiston koossa tapahtuvien muutosten vaikutuksesta saadaan lisää tietoa.

Avainsanat:
Tilintarkastuksen laatu, tilintarkastustoimiston kasvu, tilintarkastustyön määrä, toimiston koko
© Tritonia 2014-2019