Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Harinen, Matias

TRANSAKTIORISKIEN VAIKUTUS STRATEGISEN YHTEISTYÖKUMPPANIN VALINTAKRITEEREIHIN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marko Järvenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteistyösuhteiden korkea epäonnistumisprosentti. Yritysten välisen yhteistyön korkeariskisen luonteen johdosta kumppanuuksia on pyritty tarkastelemaan riskinäkökulmasta. Yhteistyösuhteen riskiä pystytään hallitsemaan valitsemalla ominaisuuksiltaan oikea yhteistyökumppani.

Tutkielma käsittelee yhteistyökumppanin valintaa yhteistyöhön liittyvien riskien hallinnan keinona. Tutkielman teoreettinen viitekehys painottuu Oliver Williamsonin transaktiokustannusteoriaan. Tutkielman käsitteet liittyvät transaktion ominaispiirteisiin ja transaktiosta syntyvään riskiin. Tutkimuskysymys pyrkii selvittämään, vaikuttaako transaktion ominaispiirteistä syntyvä transaktioriski yhteistyökumppanin valintakriteereihin. Tutkielmassa kiinnitetään erityistä huomiota niihin liiketapahtuman ominaispiirteisiin, jotka nostavat transaktioon liittyvien riskien todennäköisyyttä. Transaktioriskiin vaikuttavat
transaktion ominaisuudet ovat erityiset omaisuuserät, vaihteleva liiketoimintaympäristö ja toisistaan riippuvaiset tehtävät yhteistyösuhteen sisällä. Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten nämä transaktion ominaispiirteet vaikuttavat siihen painoarvoon, mikä strategisen kumppanin valintakriteereille annetaan.

Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisen tietoliikenneyrityksen strategisen kumppanin valinnassa käytettyjä valintakriteerejä ja muita tärkeitä seikkoja.

Tutkielma on toteutettu case-työnä ja tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla yrityksen henkilökuntaa, usein ylintä johtoa, jotka ovat vastuussa kumppanin valinnasta.

Transaktion ominaispiirteistä syntyneessä riskisessä ympäristössä toimiessa, muun muassa kumppanin tekninen osaaminen ja luottamuksen merkitys korostuivat yrityksen strategisen kumppanin valintakriteereissä.
Avainsanat:
strategiset kumppanuudet, riskit, strategisen kumppanin valintakriteerit, transaktiokustannusteoria
© Tritonia 2014-2019