Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heinälä, Petra

Varjopankkisektori ja rahoitusvakaus - Katsaus rahoituslaitossektoriin Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Panu Kalmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
61
Vakaa rahoitusjärjestelmä on perusedellytys toimivalle rahoituksen välitykselle, joka mahdollistaa toimivan reaalitalouden toiminnan ja talouskasvun. Kehittyvä teknologia, yritysten ja kuluttajien muuttuneet tarpeet ja toimintaympäristön muutokset tuovat uusia yrityksiä ja uudenlaista toimintaa rahoitusmarkkinoille, mikä monien hyötyjen lisäksi saattaa tuoda myös uudenlaisia riskejä rahoitusvakaudelle. Pankkisektorin ja valvonnan ulkopuolista toimintaa kutsutaan usein nimellä varjopankkitoiminta ja se jää usein ulko-puolelle myös makrovakausanalyysikehikossa. Rahoitusvakaustutkimus keskittyy ilmiöi-hin, jotka ovat todetusti tehneet rahoituskriiseistä historiassa erityisen vahingollisia reaa-litaloudelle; aikaulottuvuudessa velkaantumisen kiihtyminen, kestämättömän korkeat varallisuushinnat ja rakenneulottuvuudessa rahoitusjärjestelmän toimijoiden monet vel-kasuhteet, kytkeytyneisyys ja koko järjestelmän mittakaavassa suuret yksittäiset toimijat.

Tutkielmassa teen katsauksen yhden varjopankkisektorin, kulutusluottoyritysten, toimin-taan Suomessa. Aineistona työssä on käytetty yritysten virallisia tilinpäätöstietoja ja niis-tä johdettuja tunnuslukuja. Pyrkimyksenä on arvioida liiketoiminnan ja toimialan riskejä rahoitusvakauden näkökulmasta. Selvitän viiden yrityksen (OPR-Finance Oy, GF Mo-ney Consumer Finance Oy, Santander Consumer Finance Oy, Blue Finance Oy ja Ferra-tum Finland Oy) rahoitusmallia, taloudellista tilaa ja toimintaympäristöä tilinpäätösana-lyysin keinoin. Selvitys vahvisti näkemystä erittäin kannattavasta toimialasta, jossa toi-minta on kasvanut huomattavasti myös verrattuna muuhun luotonantoon.

Vaikka tämä pankkisektorin ulkopuolinen kulutusluottosektori on vielä pieni ja tämän vuoksi ei tuo suoria riskejä rahoitusvakaudelle, sen toimintaan olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota etenkin sen tuomien välillisten riskien vuoksi. Kulutusluotot on yh-distetty kestämättömään velkaantumiseen, jonka on todettu olevan talouden kannalta haitallista kotitalouksien sopeuttaessa kulutustaan talouden laskukaudella, mikä taas vai-kuttaa yritysten toimintaan. Kulutusluottosektorin edelleen kasvaessa, pankkisektoria riskisemmän toiminnan häiriöt voivat herkästi levitä muualle rahoitusjärjestelmään lisään-tyneen verkottuneisuuden vuoksi.
Avainsanat:
rahoitusvakaus, varjopankki, rahoituslaitos, kulutusluotto
© Tritonia 2014-2019