Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2019

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäki, Maiju

Työpaikan joustavuus tasapainottavana tekijänä kiireen ja työhyvinvoinnin välissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Niina Koivunen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Kiireen ja kuormituksen hallinta on tärkeää nykyajan työelämässä. Työpaikan joustavuudesta on esitetty sekä siihen kannustavia että varoittavia väitteitä. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään toimiiko työpaikan joustavuus tasapainottavana tekijänä kiireen ja työhyvinvoinnin välissä pk-yrityksessä. Tasapainottavalla tekijällä tarkoitetaan tässä tutkielmassa puskuria, joka pehmentää kahden muuttujan vaikutuksia toisiinsa. Puskurin roolissa, kiireen ja työhyvinvoinnin välillä, on työpaikan joustavuus. Tutkimuksen tavoitteena on myös selvittää näiden kolmen muuttujan yhteyksiä toisiinsa sekä nostaa esiin keinoja pk-yrityksien työpaikan joustavuuden kehittämiseen.

Työpaikan joustavuudella tarkoitetaan sitä, että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, missä, milloin ja miten he tekevät työtään. Työhyvinvointi jaetaan tässä tutkielmassa kahteen muuttujaan, työn imuun ja kuormitukseen. Työn imu lisää työhyvinvointia ja kuormitus sen sijaan laskee sitä. Tutkimukseen rajattu aineisto on ote Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset -tutkimuksen aineistosta, joka on osa laajempaa pk-yrityksiä tutkivaa HERMES tutkimusohjelmaa. Myös tämä tutkimus on rajattu pk-yritys –kontekstiin. Suomessa pk-yrityksien vaikutus kansantalouteen on merkittävän suuri, jonka vuoksi niiden henkilöstöjohtamiseen keskittyvä tutkimus on tarpeellinen.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että työpaikan joustavuus toimii tasapainottavana tekijänä kiireen ja työhyvinvoinnin välissä. Työpaikan joustavuuden kasvattaminen vaikuttaa koetun kiireen tason laskuun sekä kiertoteitse muiden muuttujien kautta, että suoraan. Työhyvinvointia voidaankin siten vaalia pyrkimällä kehittämään työpaikan joustavuutta. Työpaikan joustavuus ja työhyvinvointi lisäävät työntekijöiden sitoutuneisuutta. Henkilöstö on pk-yrityksille todella arvokas resurssi ja työntekijän menettäminen voi olla pk-yritykselle suuri takaisku. Siksi on ehdottoman tärkeää, että pk-yrityksissä panostetaan työpaikan joustavuuden kehittämiseen.
Avainsanat:
Työn imu, Joustavuus, Kiire, Kuormitus, Pk-yritys, Henkilöstöjohtaminen
© Tritonia 2014-2019