Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Luokkanen, Elina

Lemmikit hyvän mielen lähettiläinä? Inhimillistetyt eläimet Facebook- ja Instagram-julkaisuissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tanja Sihvonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Tavat, joilla ymmärrämme eläimen, muokkaantuvat yhteiskunnan muutosten mukana. Nykyaikana myös sosiaalinen media vaikuttaa ajattelutapoihimme. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisina toimijoina eläimet esitetään sosiaalisen median julkaisuissa. Analyysin kohteena ovat lemmikkieläimistä tehdyt julkaisut, jotka muodostuvat kuvasta, kuvatekstistä ja aihetunnisteesta. Julkaisut ovat eläimille perustetuista profiileista, joista kahdeksan on Instagramista ja kaksi Facebookista. Yhteensä julkaisuja on 100. Selvitän, miten eläimiä kuvataan julkaisuissa visuaalisesti ja kielellisesti ja millaisista tekijöistä eläinten representaatiot muodostuvat. Tarkastelen aineistoa semioottisen analyysin avulla.

Jaottelin aineiston kolmeen teemaan sen mukaan, millaisessa roolissa eläin esiintyy niissä. Teemat ovat inhimillistäminen, eläimellistäminen ja eläimen käyttäminen markkinoinnin välineenä. Inhimillistämisen olen jakanut alateemoihin sen mukaan, kuinka se esiintyy julkaisuissa. Alateemat ovat ihmismäinen toiminta, eläimen äänen kuuluminen, sosiaalisten suhteiden kuvaaminen, eläimeen viittaaminen nimellä tai persoonapronominilla, vaatteet ja asusteet sekä ulkonäön, tunteiden ja olotilojen kuvaaminen.

Inhimillistettyihin eläimiin yhdistetään ihmiselle tyypillisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Inhimillistämisen vastapainona eläimellistämisen teemassa eläimiä kuvataan niille ominaisessa toiminnassa tai ympäristössä. Eläimen käyttäminen markkinoinnin välineenä ilmenee julkaisuissa, joissa luodaan näkyvyyttä brändeille tai mainostetaan eläimen omaan brändiin liittyviä tuotteita. Tutkimustulokseni osoittavat, että eläinten representaatiot ovat positiivisia ja osittain humoristisia. Eläimiä kuvataan ainutlaatuisina yksilöinä ja ne ovat rinnastettavissa ystäviin ja perheenjäseniin. Eläinten inhimillistäminen on julkaisuissa yleistä. Sen avulla eläimistä tehdään persoonallisia ja julkaisuista viihdyttäviä.
Avainsanat:
eläimet, sosiaalinen media, representaatio, semioottinen analyysi
© Tritonia 2014-2019