Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2019

Vaivila, Eeva-Liisa

Festivaaliraha - RFID-tekniikkaan perustuva maksujärjestelmä yleisötapahtumassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vainio Pekka
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Tutkimuksessa tarkastellaan lainopillisen tutkimuksen kautta RFID-tekniikkaan perustuvaa suljettua lähimaksujärjestelmää sopimussuhteiden ja niihin liittyvien riskien kautta. Tutkimusongelmana on selvittää, minkälaisia sopimussuhteita suljetun maksujärjestelmän käyttöön liittyy, ja miten näihin sopimussuhteisiin liittyviin riskeihin voidaan varautua. Lähdeaineistona on käytetty Suomen voimassaolevaa lainsäädäntöä, talousoikeudellista kirjallisuutta sekä tutkimusartikkeleita. Taustatietoa maksujärjestelmää käyt- tävistä tahoista on myös kerätty havainnoimalla, haastattelemalla ja mediasta.

Maksujärjestelmästä käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä festivaaliraha. Maksujärjestelmä luodaan tapahtumakohtaisesti, ja on käytössä vain tapahtuman keston ajan. Maksuväline liitetään esimerkiksi tapahtuman sisäänpääsyrannekkeeseen. Maksujärjestelmän rakentaminen vaatii useita eritasoisia sopimuksia, joissa osapuolina ovat tapahtumajärjestäjä, maksujärjestelmän ja IT-ympäristön palveluntarjoaja, ulkopuoliset myyntipaikkayrittäjät sekä tapahtuman kuluttaja-asiakkaat.

Pakottavan lainsäädännön ohella heikomman suojan ja lojaliteettivelvollisuuden merkitys sopimusten tulkinnassa on suuri. Useat maksujärjestelmään liittyvät sopimukset ovat lähtökohtaisesti epätasa-arvoisia joko tiedollisen perustan tai kuluttaja-aseman vuoksi.

Maksujärjestelmän tärkeimpinä riskeinä nähdään on järjestelmän tekniset ongelmat ja tietosuojariskit. Tekniset ongelmat estävät tapahtumajärjestäjän tulonmuodostuksen, voivat aiheuttaa korvausvastuuta muille yhteistyökumppaneille ja aiheuttaa asiakastyytymättömyyttä. Tietosuojarikkomukset voivat aiheuttaa korvausvelvollisuuden, ja vähintään epäluottamusta tapahtumaa kohtaan asiakkaiden keskuudessa.

Festivaalirahaan liittyvän laajan sopimusmaailman hahmottaminen on tärkeää maksujärjestelmän toimivuuden varmistamisen kannalta. Myös huolellinen dokumentointi ja etukäteissuunnittelu vähentää riskien toteutumisen todennäköisyyttä. Riskeihin voidaan varautua myös vastuunrajoitusehdoin. Avoin ja oikea-aikainen viestintä toimii sekä riskien ehkäisijänä että vahingon rajoittajana.
Avainsanat:
RFID, maksujärjestelmät, sopimukset, tietosuoja, korvausvastuu
© Tritonia 2014-2019