Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Niemelä, Markku

LEAN-KÄYTÄNNÖT ASIANTUNTIJAORGANISAATIOISSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tässä tutkielmassa tarkastellaan Lean-periaatteiden ja siihen liittyvien toimintatapojen soveltamisen etuja ja esteitä asiantuntijaorganisaation toiminnan näkökulmasta. Lean-toimintatapaa on sovellettu aluksi autoteollisuuden tuotannossa ja sen jälkeen myös muissa valmistavissa yrityksissä. Soveltaminen asiantuntijaorganisaatioiden toiminnassa on harvinaisempaa. Tutkimustehtävänä oli kartoittaa Lean-periaatteiden soveltamista tai soveltamiseen liittyviä haasteita asiantuntijaorganisaatioissa. Kohdeorganisaatiot muodostuvat joukosta suomalaisia tietotekniikan palveluja tuottavista yrityksistä. Tutkimuksen tavoitteena oli myös muodostaa käsitys niistä tekijöistä, jotka joko mahdollistavat Leanin soveltamisen tai ovat esteenä sille.

Kirjallisuuskatsaus perustuu aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, artikkeleista ja eri tutkimuksista, joilla on kartoitettu Lean filosofiaa sekä soveltuvuutta käytäntöön. Empiirinen tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena, jossa haastateltiin neljän eri organisaation viittä johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina kirjallisuuskatsauksen aihepiirejä käsittävänä kokonaisuutena. Saatuja haastattelutuloksia verrattiin saatavilla olevaan kirjallisuuteen ja aikaisempaan tutkimukseen, joiden perusteella pystyttiin todentamaan, onko Lean-filosofian käyttö ja soveltaminen kohdeyritysten osalta yhteneväinen soveltuvaan ja saatavilla olevaan aikaisempaan tutkimukseen verraten.

Tutkimukseen valituilla vastaajilla oli kohtuullisen vähän tietämystä Leanista, eivätkä yritykset olleet ottaneet Lean-filosofiaa käyttöön suunnitelmallisesti. Kaikki tunnistivat Leanin ja Toyotan kytkennän sekä hukka oli käsitteenä tuttu. Edellä mainittujen syiden takia tässä tutkimuksessa syvennyttiin tutkimaan Lean-filosofian ja menetelmien soveltuvuutta asiantuntijaorganisaation toimintaan. Yhdessä yrityksessä oli sovellettu useita Lean-periaatteita, jotka olivat tehostaneet vastaajaorganisaation toimintaa. Yleinen tehostamisen avaintekijänä oli standardointi, jonka kautta yritys pystyi tekemään useita parannuksia. Tutkimustulosten perusteella oli yllättävää, miten vähän Leanin antamia mahdollisuuksia oli hyödynnetty vastaajien edustamissa asiantuntijaorganisaatioissa. Haastateltavien määrästä johtuen tutkimustuloksia ei voida kuitenkaan yleistää asiantuntijaorganisaatioihin yleensä.
Avainsanat:
Lean, asiantuntijaorganisaatio, johtaminen, menetelmät
© Tritonia 2014-2019