Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Koski, Kai

HEDGE-RAHASTOJEN TUOTOT JA RISKIT 2012–2016 VERRATTUNA TAVALLISIIN SIJOITUSRAHASTOIHIN SUOMALAISEN SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Rahastosijoittamisen avulla on helpohkosti mahdollista vähentää sijoittamisen riskiä, mutta varmistaa silti kohtuullinen tuotto hajauttamalla sijoituskohteet muun muassa osakkeisiin ja korkoinstrumentteihin sekä eri toimialoille ja erilaisille markkinoille. Osakekurssien laskiessa rajusti myös sijoitusrahastojen tuotto kuitenkin yleensä pienenee tai muuttuu jopa negatiiviseksi.

Yhdysvalloissa kehitettiin jo 1940-luvulla rahastotyyppi, niin sanottu hedge-rahasto, joka eri keinoin pyrkii varmistamaan positiivisen sijoitustuoton myös laskevilla markkinoilla. Kyseiseen rahastotyyppiin ja sen hyödyntämiin sijoitusstrategioihin liittyy kuitenkin suurempia riskejä kuin muihin sijoitusrahastoihin.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla hedge-rahastoja ja suomalaisten sijoittajien yleisesti käyttämiä ns. tavallisia (UCITS) sijoitusrahastoja sekä muodostaa johtopäätös siitä onko hedge-rahastoihin sijoittaminen yleisesti ottaen kannattavaa.

Vertailukriteereiksi valittiin rahaston tuottokyky ja riskisyys. Tuottona käytettiin viiden vuoden (2012–2016) keskimääräistä vuosituottoa, joka laskettiin rahaston kuukausittaisten arvojen avulla. Riskiä arvioitiin volatiliteetin ja Sharpen luvun perusteella. Tutkimusaineisto otettiin pääosin Datastream-tietokannasta ja vertailu tehtiin rahastoluokittain, jotka olivat: osakerahastot, korkorahastot, yhdistelmärahastot, indeksirahastot ja hedge-rahastot.

Hedge-rahastojen keskimääräinen annualisoitu tuotto oli 2,0 %, kun se osake- ja indeksirahastoilla oli 11,8 %, yhdistelmärahastoilla 7,2 % ja korkorahastoilla 3,8 %. Pienin volatiliteetti 3,3 % oli korkorahastoilla ja suurin 14,3 % osakerahastoilla, hedge-rahastojen volatiliteetin ollessa 6,5 %. Sharpen lukua laskettaessa riskittömänä korkona käytettiin 3 kk:n Euribor-korkoa, joka tarkastelujaksolla 2012–2016 oli keskimäärin vain 0,144 %. Näin ollen myös hedge-rahaston Sharpen luku oli lievästi positiivinen (0,25), mutta huomattavasti pienempi kuin muilla rahastoluokilla.

Tämän tutkimuksen aineiston ja sen tulosten perusteella voidaan sanoa, että hedge-rahastoihin sijoittaminen ei ole kannattavaa, koska saadut tuotot olivat varsin pienet ja volatiliteetti melko suuri tuottoihin verrattuna.
Avainsanat:
Hedge-rahastot, tuottokyky, riski
© Tritonia 2014-2019