Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Räsänen, Kasper

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen oikeutettu etu henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Gyllenbögel
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Euroopan unionissa henkilötietojen käsittelyä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus). Asetuksen tavoite on yhdenmukaistaa ja harmonisoida EU:n jäsenmaiden kansalaisten ja EU- ja ETA-alueella toimivien yritysten henkilötietojen käsittelyä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa säädetään henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista, joiden nojalla henkilötietoja voi käsitellä. 6 artiklan 1 kohdan f alakohta käsittelee oikeutettua etua, jonka mukaan henkilötietoja voi käsitellä, jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut. Oikeutettu etu edellyttää rekisterinpitäjän oikeutetun edun legitiimiyttä sekä rekisterinpitäjän arviointia, ovatko rekisteröidyn perusoikeuksille ja -vapauksille aiheutuvat vaikutukset tasapainossa rekisteröidyn oikeutetun edun kanssa.

Tutkielmassa havaittiin oikeutetun edun edellyttävän lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta. Näiden toteutumista voidaan todentaa arvioimalla oikeutetun edun luonnetta, käsittelytoimenpidettä ja käsiteltävien henkilötietojen luonnetta, rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän suhdetta toisiinsa, rekisteröidyn odotuksia sekä käsittelytapauksen suojatoimenpiteitä. Tutkielmassa osoitetaan arvioinnin olevan aina tapauskohtainen, ja edellä mainittuja seikkoja tulee arvioida käsittelytapaukseen soveltuvassa laajuudessa.
Avainsanat:
yksityisyyden suoja, tietosuoja-asetus, tietosuoja, henkilötietojen suoja, oikeutettu etu
© Tritonia 2014-2019