Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Vuorinen, Sanna

Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen organisaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata asiakaslähtöisen toiminnan kehittämistä terveydenhuollon organisaatiossa aikuispotilaan perheen tukemisen näkökulmasta. Tutkimuskohteena ovat päiväkirurgisen aikuispotilaan perhe ja päiväkirurgian organisaation toiminta. Tutkimuksessa kuvataan, millä tavalla aikuispotilasta ja aikuispotilaan läheisiä on tuettu päiväkirurgisessa yksikössä kohtaamisen, tiedon saannin ja hoitoon osallistumisen näkökulmista.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena survey-tutkimuksena Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päiväkirurgian yksikössä. Tutkimuksessa käytettiin “Perheiden tuki” -mittarin lyhyttä versiota, joka on kehitetty Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksen Perhehoitotyön tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 87 potilasta ja läheistä vastaamalla kyselylomakkeissa esitettyihin kysymyksiin noin viikon kuluttua päiväkirurgisesta toimenpiteestä. Vastaajista 49 oli potilaita ja 38 heidän läheisiään. Vastausprosentti oli 29%.

Tutkimustulosten mukaan perheenjäsen oli harvoin mukana potilaan ohjauksessa eikä saanut potilaan hoitoon liittyvää tietoa hoitohenkilökunnalta. Valtaosa vastaajista koki hoitohenkilökunnan kohtaamisen turvalliseksi, kunnioittavaksi, luottamusta herättäväksi ja myönteiseksi ja suurin osa vastaajista oli kokenut tulleensa kuulluksi. Läheiset kaipaavat lisää tietoa potilaan terveydentilaan ja omaan jaksamiseen liittyvän tiedon saannista. Valtaosa läheisistä ja potilaista koki hoitoon osallistumisen mahdollisena. Valtaosa läheisistä koki, ettei hoitamisen suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuminen ollut toteutunut.

Päiväkirurgian yksikön perheen tukemisen osa-alueista kohtaaminen ja tiedon saanti saivat hyvät arviot. Tutkimuksessa tuotettua tietoa voidaan hyödyntää päiväkirurgisen toiminnan kehittämiseen asiakaslähtöisemmäksi perheen tukemisen näkökulmasta, erityisesti perheenjäsenten osallistamisena hoitotapahtumaan. Tietoa voidaan käyttää koulutuksessa ja käytännön hoitotyössä asiakaslähtöistä organisaation toimintaa kehitettäessä.
Avainsanat:
asiakaslähtöisyys, toiminnan kehittäminen, perheiden tukeminen
© Tritonia 2014-2019