Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hautala-Kankaanpää, Tuire

Suomalaisten kasvuyritysten yritysvastuu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Yritysvastuun merkitys on lisääntynyt sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna. Monet aiheeseen liittyvät tutkimukset keskittyvät kuitenkin suurten tai keskisuurten yritysten yritysvastuuseen, minkä vuoksi kasvuyrityksiin tai pk-yrityksiin liittyvää yritysvastuututkimusta on selkeästi vähemmän. Vaikka kasvuyritykset ovat useimmiten pk-yrityksiä, niillä on suuri merkitys yhteiskunnalle esimerkiksi niihin syntyneiden uusien työpaikkojen vuoksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista suomalaisten kasvuyritysten yritysvastuu on niiden verkkosivuilla olevien tietojen perusteella.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu yritysvastuututkimuksesta yleisellä tasolla, pk-yritysten liiketoiminnan kestävyydestä sekä startup-yritysten vastuullisuuteen liittyvästä tutkimuksesta. Lisäksi tarkastellaan kasvuyrityksen erilaisia määritelmiä. Yritysvastuun kompleksisuus ja monimuotoisuus sekä tulkinnanvaraisuus vaativat selkeää taustoitusta sekä laajassa yleisessä kontekstissa että kasvuyrityksiin keskittyvästä näkökulmasta. Tutkimuksessa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimusaineisto valittiin yritysten kasvutietojen perusteella tarkastelemalla vuosien 2014 ja 2016 liikevaihtolukuja sekä henkilöstön määrän muutoksia. Tutkimusaineisto muodostui sadasta eniten liikevaihtoaan kasvattaneesta suomalaisyrityksestä, joista 82 yritystä otettiin tarkastelun kohteeksi. Näistä yrityksistä 42:n verkkosivuilta löytyi yritysvastuuksi tulkittavaa materiaalia.

Tutkimuksen teoreettisen osuuden keskeisin huomio on yritysvastuutoimien ja yrityksen strategian välisen yhteyden tärkeys sekä yrityksen kasvun että yhteiskunnallisen edun synnyttäjänä. Empiirisen tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia ovat yritysvastuun vaihteleva ja heikohko näkyminen kasvuyritysten verkkosivuilla. Yritykset toteuttavat usealla eri tasolla yritysvastuuta. Ne yritykset, joiden toiminnassa yritysvastuu näkyi, toteuttivat sitä todennäköisimmin kuitenkin johtamisen tasolla tai strategisella tasolla. Yritysvastuusta on tunnistettavissa kuusi eri ulottuvuutta, jotka kuvaavat käsitettä. Näitä ovat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu, kestävyys ja ympäristövastuu, eettisyys, sidosryhmät ja vapaaehtoisuus. Nämä ulottuvuudet toistuvat kasvuyritysten toteuttamassa vastuutoiminnassa.
Avainsanat:
kasvuyritys, pk-yritys, yritysvastuu, strateginen yritysvastuu, yritysvastuun ulottuvuudet
© Tritonia 2014-2019