Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Matikainen, Katja

Esimiesten tunneälytaidot. Vertailussa Länsirannikon diagnostiset yksiköt

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Tunneäly on ollut jo pitkään tutkimuksen kohteena. Tunneäly on enemmänkin taitoja, kuten sosiaalista kyvykkyyttä, missä omien tuntemuksien arviointi mahdollistaa toisten ihmisen kohtaamisen paremmin ja henkilökohtaisia taitoja, joilla esimerkiksi tiedostetaan ne tilanteet, joilla on vaikutusta omiin tunnetiloihin. Tunneälykkäät ihmiset pystyvät arvioimaan toisten tunteita ja sopeuttamaan omaa tunnetilaansa sitä vastaavaksi, jolloin vuorovaikutustilanteet helpottuvat. Tunneälyn positiivisia vaikutuksia työyhteisöön ja työilmapiiriin on pystytty todentamaan muun muassa esimiesten tunneälytaitoja tutkimalla. Esimies, jolla on hyvä tunneälytaidot osaa toimia tahdikkaasti kaikissa tilanteissa, niin mukavien kuin epämiellyttävien asioiden hoidossa. Tunneälykäs esimies osaa kääntää tunteet ja niistä aiheutuvat käytökset tilanteen hyväksi, on kyse sitten omista tai työntekijöiden tunteista.

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitä tunneäly tarkoittaa terveydenhuollon kontekstissa. Tätä kysymystä täydentää kolme alakysymystä. Kohderyhmän esimiehet arvioivat itse itseään, mutta myös työntekijät arvioivat esimiehiään. Kohderyhmänä ovat diagnostiikan yksiköt, jotka toimivat Turun yliopistollisen keskus-sairaalan erityisvastuualueella (TYKS-erva). TYKS-ervaan kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiiri (SatSHP), Vaasan sairaanhoitopiiri (VSHP) ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP). Lisäksi tutkielman tarkoituksena on luoda uudenlainen kyselylomake, jolla voidaan arvioida millaisia tunneälyn keinoja esimiehet käyttävät, kun he haluavat, että työntekijät toimivat tehokkaammin.

Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Saatuja vastauksia kerättiin kaikkiaan 251, kun kokonaisvastaajamäärä oli 857, eli vastausprosentiksi saatiin 29.3 %. Taustamuuttujien perusteella aineistoa uudelleen luokiteltiin ja muuttujista tehtiin summamuuttujia. Aineisto käsiteltiin SPSS- ohjelmalla.

Vastauksissa ei noussut esiin selkeitä eroja sairaanhoitopiirien välillä. Selvimmät erot näkyivät esimiesten itsensä ja työntekijöiden antamien arviointien puolesta, esimiehet arvioivat itsensä paremmiksi tunneälyn käyttäjiksi kuin työntekijät.

Tunneäly terveydenhuollossa tarkoittaa myötätuntoa, tietoisuutta, sääntelyä ja sosiaalisuutta. Myötätunto näyttäytyy empatiana ja kykynä asettua toisen asemaan Tietoisuus terveydenhuollossa on kykyä ymmärtää vallitsevaa tilannetta, mutta myös kykyä nähdä itsensä laajemmassa ympäristössä, osana isompaa kokonaisuutta. Tietoisuus auttaa terveydenhuollossa työskenteleviä luomaan vuorovaikutussuhteita muiden ammattiryhmien kanssa ja kykyä työskennellä vaihtelevissa olosuhteissa. Sääntely näyttäytyy terveydenhuollossa ennen kaikkea kykynä ylläpitää hyviä vuorovaikutussuhteita Terveydenhuollossa suuren roolin saa myös kyky hallita stressiä. Sosiaalisuus terveydenhuollossa näyttäytyy totta kai, kykynä tulla toimeen muiden kanssa. Sosiaalisuus ei ole vain sitä, vaan se on vaikuttamista, vuorovaikutusta, oikeastaan mitä tahansa taitoja saada muut tekemään haluttuja asioita.
Avainsanat:
tunneäly; esimiehet; tehokkuus; vertailuanalyysi
© Tritonia 2014-2019