Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2004

Nyman, Erika

Zur schwedisch-deutschen Übersetzung von Realienbezeichnungen. Das Beispiel des Romans „Populärmusik från Vittula“ von Mikael Niemi.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
89
Avhandlingen behandlar beteckningar för realia och översättningen av dem från svenska till tyska. Undersökningsmaterialet består av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula och romanens tyska översättning Populärmusik aus Vittula. Målet med analysen är att undersöka hur översättaren översatt beteckningarna för realia, vilken översättningsmetod hon använt och hur bra översättningen kan förstås av en tyskspråkig läsare.

I teoridelen definieras först ordet kultur och sedan behandlas realia och beteckningar för realia. Beteckningar för realia är kulturbundna ord, som alltid skapar någon grad av översättningsproblem, eftersom de beskriver företeelser som inte är kända utanför källkulturen. De är svåra att översätta men de hjälper till att bevara källtextens kulturella nyans även i måltexten. Översättningsteorin presenteras först ur historiskt perspektiv, varefter olika metoder att översätta beteckningar för realia behandlas närmare.

I analysdelen undersöks översättningar av beteckningar för realia i tre av romanens 20 kapitel. Av de 130 beteckningarna är 55 egennamn och de 75 återstående representerar sju olika översättningsmetoder. De två mest förkommande översättningsmetoderna är direkt överföring av källtextens ord till måltexten samt direkt översättning. Resultatet av analysen visar att översättaren omsorgsfullt arbetat med beteckningarna för realia och att den tyska översättningen, trots sina många direkt överförda beteckningar, tydligt förmedlar orginalets kulturella nyans och även kan förstås bra av tyskspråkiga läsare.Avainsanat:
Realienbezeichnung, Kultur, Übersetzen, Übersetzungstheorie, Übersetzungsmethode
© Tritonia 2014-2019