Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Haldin, Eija

Palveleva johtaja työntekijöidensä voimaannuttajana: Tapaustutkimus Vaasan varhaiskasvatuksen johtajuudesta ja työyhteisötaidoista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lehto
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Tutkimuksessa tarkastellaan palvelevaa johtajuutta ja työyhteisötaitoja Vaasan varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavalla palvelevalla johtajuudella voidaan vaikuttaa työntekijöiden voimaantumisen kokemuksiin. Lisäksi tavoitteena oli myös selvittää, millä tavalla työntekijät voivat työyhteisötaidoillaan tukea palvelevaa johtajuutta. Palvelevaa johtajuutta on tutkittu paljon ja todettu, että sillä on voimaannuttava vaikutus työntekijöihin. Työyhteisötaidot ovat myös tärkeä elementti työyhteisön vuorovaikutuksessa ja työntekijän ja esimiehen välisessä kanssakäymisessä.

Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi palvelevan johtajuuden ominaispiirteitä, aiempia tutkimustuloksia ja johtajuuden voimaannuttavia tekijöitä. Lisäksi käydään läpi sosiaalisen kanssakäymisen merkitystä työyhteisössä, ja etenkin työyhteisötaitojen merkitystä. Tutkimusongelmaa lähestyttiin taustateoriasta nousevien palvelevan johtajuuden ominaispiirteiden sekä työyhteisötaito-ominaisuuksien kautta. Näitä teoriaominaisuuksia operationalisoitiin ja muodostettiin väittämiä. Väittämät jaettiin kahteen osioon, johtajuus ja työyhteisötaidot, ja molemmissa osioissa oli viisi kysymyspatteristoa.

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena Webropol- kyselynä. Tutkimuskohteeksi valittiin Vaasan varhaiskasvatuksessa työskentelevät päiväkodin johtajat, päiväkodeissa työskentelevät lastentarhanopettajat sekä omissa kodeissaan työskentelevät perhepäivähoitajat. Kysely toteutettiin helmikuussa 2018 ja siihen vastasi 89 työntekijää. Aineistoa käsiteltiin Webropol- ja SPSS-ohjelmalla ja sitä analysoitiin prosentti- ja keskiarvoluvuilla sekä muuttujien välisillä korrelaatioilla.

Tutkimustulokset osoittavat, että varhaiskasvatuksen esimiehet toimivat palvelevan johtajuuden mukaisesti. Esimiehen ominaisuuksilla kykyjen ja taitojen etsiminen, yhteisöllisyyden edistäminen, vallan luovuttaminen, kuuntelu sekä visualisointi on voimaannuttava vaikutus työntekijöihin. Esimies arvostaa työntekijöitään ja kokee työntekijöiden erilaisuuden olevan rikkaus työyhteisössä. Esimies toimii rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja kannustaa työntekijöitään. Hän viestii työntekijöilleen toiminnan tavoitteista ja merkityksestä tavalla, joka innostaa työntekijöitä saavuttamaan tavoitteita.

Tutkimustulokset osoittivat myös, että työntekijöiden ominaisuuksilla reiluus ja rehtiys, tunnollisuus, kansalaishyveellisyys sekä halu auttaa on palvelevaa johtajuutta tukeva vaikutus. Työntekijät ovat motivoituneita, kehityshaluisia, kokevat työnsä haastavana ja pitävät työnsä tavoitteita merkittävinä. He kuuntelevat esimiestään ja työkavereitaan.


Avainsanat:
palveleva johtajuus, voimaantuminen, työyhteisötaidot
© Tritonia 2014-2019