Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Haataja, Mirva

Johtamisen keinot työhyvinvoinnin tukemiseksi ja työuupumusoireiden estämiseksi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Työuupumus on ollut jo pitkään tutkimuksen kohteena Suomessa ja kansainvälisestikin. Työelämässä on nykyisin monia tekijöitä, jotka aiheuttavat työssä painetta ja henkistä kuormitusta. Henkinen kuormittumi-nen voi pitkittyessään aiheuttaa stressioireita. Pitkittyneet stressioireet voivat johtaa ahdistumisen ja uupu-muksen lisääntymiseen. Uupumisesta ensioireena voi olla jatkuva väsymys, mielialan muutokset ja fyysisiä oireita, kuten unettomuutta sekä sydän- ja verenkiertoelimistön muutoksia. Uupumisoireiden pahentuessa seurauksena voi olla työuupumus, joka ilmenee uupumuksena, kyynisyytenä ja ammatillisen itsetunnon muutoksina. Työuupumus on seurausta työstä johtuvista epäkohdista, jotka useimmiten liittyvät työnorga-nisointiin, johtamiseen ja yhteistoimintaa liittyen. Työuupumusta työolojen rinnalla voivat olla lisäämässä työntekijän henkilökohtaiseen elämään liittyvät tekijät.
Tämän kvalitatiivisen tutkielman tarkoituksena on selvittää johtamisen keinoja työhyvinvoinnin tuke-miseksi ja työuupumusoireiden estämiseksi. Täydentävillä alakysymyksillä on haettu selvitystä johtamisen ja työhyvinvoinnin sekä työhyvinvoinnin johtamisen merkityksestä työuupumuksen kehittymiseen ja estä-miseen. Tutkimus toteutettiin Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Aineisto kerättiin puolistruktu-roidulla teemahaastattelulla, johon osallistui 12 ylemmän tason esimiestä eri palvelualueyksiköstä. Teema-haastattelupyyntö lähetettiin 16 esimiehelle. Kerätty aineisto analysointiin sisällönanalyysilla. Sisällönana-lyysissa hyödynnettiin aineistolähtöistä eli induktiivista analyysimallia, jonka avulla pyritään saamaan tut-kittavasta asiasta tietoa tiivistetyssä ja yleisessä muodossa sekä kuvata aineistoa mahdollisimman katta-vasti. Sisällönanalyysilla avulla kerätty aineisto saatiin jäsennettyä ja järjestettyä johtopäätösten muodos-tamista varten.
Teemahaastatteluissa esimiehet toivat esille, että työuupumusoireilua voi esiintyä kaikenlaisena fyysisenä ja henkisinä oireina. Oireiden tunnistaminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta voitaisiin välttyä oirei-den pahentumiselta ja työkyvyttömyydeltä. Työuupumusoireet eivät yksin johdu vain työstä esimiesten mukaan, vaan oireilun taustalla on yleensä myös työntekijän henkilökohtaisen elämässä olevat tekijät. Työ-uupumusta esimiesten mukaan työssä voivat lisätä huonosti organisoitu työ, huono työilmapiiri, tuen puute, osaamattomuus, ristiriidat työssä ja huono johtaminen sekä kuormittava asiakastyö. Työuupumusta esi-miesten mukaan voidaan estää hyvällä ihmisten johtamisella, työhyvinvointia tukevilla toiminnoilla ja yk-silöllisellä työntekijän ohjauksella sekä erilaisilla työjärjestelyillä. Työhyvinvoinnin ja henkisen jaksamisen tukemiseksi esimiehet tekevät paljon yhteistyötä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa.
Työuupumuksen estämiseksi johtamisen keinoina ovat yksilön työkyvyn tukeminen ja työhyvinvoinnin huomioiminen johtamistoiminnoissa hyödyntäen organisaatiossa olevia rakenteita työhyvinvoinnin johta-miseen liittyen ja ulkopuolisia toimijoita, kuten työterveyshuoltoa, jotka ovat tukemassa toimillaan organi-saatio työhyvinvointia. Työuupumusta voidaan estää myös hyvällä läsnäolevalla johtamisella, joka perus-tuu luottamukseen ja avoimuuteen. Työuupumusta voidaan estää myös yksilöllisillä työjärjestelyillä ja muilla tukirakenteilla. Työuupumusoireiden tunnistaminen ja tarvittavien toimenpiteiden nopea käynnistä-minen on tärkeää, jotta voidaan estää tilanteen paheneminen. Työuupumusoireiden ennaltaehkäisyn kan-nalta työssä on tärkeää kehittää työssä olevia hyvinvointia lisääviä tekijöitä ja pyrkiä vähentämään kaikin johtamistoimin henkistä kuormitusta.
Avainsanat:
Työhyvinvointi, työuupumus, johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen http://vesa.lib.helsinki.fi
© Tritonia 2014-2019