Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Puttonen, Aino

Johdon ympäristölaskentatoimen käytön vaikutus innovaatioihin organisaatioissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkielman tarkoituksena on tutkia johdon ympäristölaskentatoimen, inno-vaatioiden ja organisaation noudattaman strategian välisiä yhteyksiä. Nyky-aikana tietämys ja ymmärrys elinympäristömme tilasta sekä tiukentunut ym-päristösääntely lisäävät organisaatioiden tarvetta ottaa liiketoiminnassaan huomioon ympäristönäkökulma taloudellisen näkökulman lisäksi. Ympäris-tölaskentatoimea tarvitaan, jotta ympäristöön liittyvä relevantti informaatio saadaan esitettyä ymmärrettävässä muodossa ja hyödynnettyä ympäristöjoh-tamisessa.

Tutkielmassa avataan johdon ympäristölaskentatoimeen välittömästi liittyviä käsitteitä ja pyritään selkeyttämään ympäristöjohtamisen teoreettista viiteke-hystä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, jonka avulla saatiin kerättyä 55 vastausta suomalaisilta yrityksiltä. Hypoteesit ovat muodostettu aiheeseen liittyvien aikaisempien tutkimusten pohjalta, ja ne perustuvat oletukseen siitä, että ympäristölaskentatoimi tuottaa organisaati-oille taloudellista hyötyä. Hypoteeseja tukee empiirinen osio, jossa niitä tes-tattiin PLS-menetelmällä. Aineiston analysointi toteutettiin SmartPLS-ohjelmistolla.

Tutkimustulosten mukaan yrityksen koko vaikuttaa ympäristölaskentajärjes-telmien käyttöönottoon. Tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys havait-tiin myös edelläkävijästrategian ja tuoteinnovaatioiden välillä. Ympäristölas-kentatoimen käytöllä ei havaittu olevan suoraa vaikutusta innovaatioihin. Tulokset ovat osittain yhteneväisiä esikuva-artikkelin kanssa.
Avainsanat:
ympäristölaskentatoimi, johdon ympäristölaskentatoimi, innovaatio, organi-saation strategia, PLS
© Tritonia 2014-2019