Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Tankka, Jouni

Uudistuva Graafisen alan yritys. Valikoituja menetelmiä ja kasvutekijöitä.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
138
TIIVISTELMÄ
Tämä tutkimus tarkastelee keinoja, joiden avulla graafisen alan yrityksessä edistetään strategista liiketoiminnan uudistamista.
Uudistamisen tavoitteena on liiketoiminnan kasvattaminen. Laajan tutkimusaiheen taustalla on tutkijan kiinnostus pitkän tähtäimen liiketoiminnan suunnitteluun. Tarkemmin määritettynä, tutkimuksen näkökulma on yrityksen toiminnan jatkuva uudistuminen. Siinä tarkastellaan kasvun keinoina, erityisesti yrityksen johtamisen merkitystä, sekä innovaatio- ja tulevaisuuden ennakointitoimintaa. Näitä asioita käsitellään ensin teoreettisessa viitekehyksessä.
Kvalitatiivinen tutkimusaineisto kerättiin haastattelujen avulla. Empiirinen osuus sisältää graafisen toimialan ja sitä lähellä toimivien yritysten yrittäjien, toimitusjohtajien ja kehittämisestä vastaavien asiantuntijoiden näkemyksiä toimialan yritysten kasvua tukevista asioista. Kohdeorganisaatioissa kiinnosti niiden tavat uudistua ja hakea kasvua isojen haasteiden edessä.
Kohdeyrityksissä uudistumisen haasteiksi muodostui vahvan ja näkemyksellisen johtamisen käytännön suoritukset, sekä vaatimattomat panostukset innovaatio ja uudistustoimintaan. Empiirisessä osuudessa nousi esiin graafisen toimialan ankara kilpailu. Se on johtanut tilanteeseen, jossa kilpailukykyä pyritään pitämään yllä pääasiassa rationalisointitoimenpiteillä. Tarve olisi panostaa uuden liiketoiminnan synnyttämiseen. Tällainen kulttuuri on vasta kehittymässä toimialan yrityksiin.
Avainsanat:
Strateginen uudistuminen, innovaatio, tulevaisuuden ennakointi, yrityskulttuuri.
© Tritonia 2014-2019