Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mäkijärvi, Satu

Non-profit-organisaation kuluttajavarainhankinnan kehittäminen markkinoinnin näkökulmasta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arto Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa jäsen-neltyä tietoa John Nurmisen säätiön kuluttajavarain-hankinnasta sen kehittämisen tueksi. Tarkoitukseen päästään kolmen osatavoitteen kautta.

Ensimmäisenä tavoitteena on teorian kautta muodos-taa ymmärrys non-profit-organisaation erityispiirteistä erityisesti suhteessa varainhankintaan. Toisena tavoit-teena on lisätä ymmärrystä kuluttajalahjoittajien asen-teista John Nurmisen säätiötä kohtaan, johon päästään haastattelemalla John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri –hankkeisiin lahjoittaneita kuluttajia. Kolmantena tavoit-teena on muodostaa mallinnus John Nurmisen Säätiön valintatekijöistä kuluttajavarainhankinnan tehostamisen tueksi, eli tehdä johtopäätöksiä, mitkä ovat ne tekijät jotka saavat kuluttajan lahjoittamaan kohde-organisaatiolle.

Valtion julkisen tuen heikentyessä kilpailu lahjoitus-varoista kiristyy entisestään nonprofit-organisaatioiden kentässä. Varainhankinnan tulisi yhä yksilöllisemmin ja proaktiivisemmin kyetä tarjoamaan kuluttajalle räätä-löityä vastinetta lahjoituksestaan perinteisen, missio-keskeisen varainhankinnan siirtyessä yhä asiakaskes-keisempään suuntaan. Ratkaisua tähän varainhan-kinnan johtamisen ongelmaan haetaankin markki-noinnista. Tämän tutkimuksen viitekehys koostuu sekä organisaation ja lahjoituskohteen valintaan liittyvistä tekijöistä, että lahjoittajan sisäisistä motivaatiotekijöistä. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen haastattelu-tutkimus, jonka kautta pyritään ymmärtämään lahjoit-tajia John Nurmisen säätiön kontekstissa. Tutkimus-tuloksien myötä saatiin arvokasta tietoa säätiön vahvuuksista sekä heikkouksista lahjoittajien mielissä, joiden perusteella kuluttajavarainhankintaa on mahdollista strategisemmin kehittää.
Avainsanat:
non-profit-organisaatio, varainhankinta
© Tritonia 2014-2019