Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rytkönen, Kalle

Beta-kertoimen stabiilisuus pohjoismaisilla osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tässä tutkielmassa tarkastellaan pohjoismaalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimien stabiilisuutta ajan suhteen. Beta-kertoimella kuvataan osakkeen systemaattista riskiä eli markkinariskiä. Jos beta-kertoimet ovat epästabiileja, niin osakkeiden riskien ja tulevien tuottojen ennustaminen beta-kertoimen avulla vaikeutuu.

Tutkimusaineistona käytettiin Helsingin, Tukholman, Kööpenhaminan ja Oslon pörsseissä vuosina 2011-2016 jatkuvasti noteerattuina olleiden 40 osakkeen viikoittaisia tuottoja. Jokaisesta maasta valittiin 10 osaketta, jotka kaikki kuuluivat pörssien vaihdetuimpien osakkeiden joukkoon. Lisäksi markkinatuottoina käytettiin pörssien yleisindeksien tai vaihdetuimmista osakkeista koostuvien indeksien vastaavia tuottoja samalta ajanjaksolta.

Tutkimuksessa beta-kertoimet estimoitiin yksittäisille osakkeille pienimmän neliösumman menetelmää hyödyntäen. Beta-kertoimien stabiilisuutta tutkittiin estimoimalla beta-kertoimet vuoden pituisille osaperiodeille ja vertailemalla niiden vaihtelua ajan suhteen. Lisäksi beta-kertoimien stabiilisuutta tutkittiin hyödyntämällä Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, jonka avulla pystytään selvittämään, miten beta-kertoimien suuruusjärjestys vaihtelee eri periodien välillä.

Tutkielmassa saatujen tulosten perusteella pohjoismaalaisten pörssiyhtiöiden osakkeiden beta-kertoimet olivat tutkimusperiodilla suurelta osin epästabiileja. Tulokset vaihtelivat jonkin verran eri pohjoismaisten pörssien välillä.
Avainsanat:
beta-kerroin, stabiilisuus, osake, riski
© Tritonia 2014-2019