Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Paavola, Janne

Sähköverkon valvontamallin muutosten vaikutus Seiverkot Oy:lle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Kimmo Kauhaniemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Sähköverkkoliiketoiminta on Suomessa tarkkaan säädeltyä, koska sähköverkkoyhtiöt toimivat alueellaan monopoliasemassa. Yhtiöille sallitaan monopoliasema, koska näin saavutetaan yhteiskunnalle kustannustehokkain tilanne. Sähköverkkoliiketoimintaa valvoo Energiavirasto. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonnalla taataan asiakkaille laadukasta sähköverkkopalvelua kohtuulliseen hintaan ja samalla kannustetaan verkkoyhtiöitä kehittämään sähköverkkojaan.

Tämän diplomityön tarkoituksena oli tarkastella neljännen valvontajakson valvontamenetelmien muutosten vaikutus Seiverkot Oy:n nykykäyttöarvoon. Työssä selvitettiin kolmannen ja neljännen valvontajaksojen valvontamenetelmien merkitsevimmät eroavaisuudet ja niiden vaikutukset verkon nykykäyttöarvoon. Eroavaisuuksien vaikutusta tutkittiin laskemalla verkon nykykäyttöarvo kolmannen ja neljännen valvontajakson valvontamallin mukaan ja vertailemalla saatuja lukuja.

Työn alussa esitettiin yleisesti Seiverkot Oy sekä tarkasteltiin työlle merkitsevimpiä sähköverkon teknisiä tietoja. Tämän jälkeen perehdyttiin sähköverkkoliiketoiminnan valvonnan taustaan ja tavoitteeseen. Valvonnan tarkoituksen ja valvontamenetelmien esittelyn jälkeen tarkastellaan neljännen valvontajakson valvontamallin kokonaisuutta.

Työssä selvitettiin neljännen valvontajakson merkitsevimmät muutokset valvontamallissa verrattuna kolmannen valvontajakson valvontamalliin ja miten se vaikuttaa verkkoyhtiön nykykäyttöarvoon. Merkitsevimpänä muutoksena löydettiin ojapituuksien määrityksen siirtyminen yhteiskäyttökertoimilla lasketusta arvioidusta ojapituudesta todelliseen ojapituuteen, joka lisäsi Seiverkot Oy:n sähköverkon ojapituutta huomattavasti.
Avainsanat:
sähköverkkoliiketoiminta, valvontamalli, nykykäyttöarvo
© Tritonia 2014-2019