Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Masinovic, Jasminka

Ei saa olla ammattilainen, mutta pitää olla ammattimainen - Uskottavuus ja arvonmuodostuminen tutorial-videoissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Henna Syrjälä
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tässä tutkielmassa tutkittiin kosmetiikka-aiheisten tutorial-videoiden uskottavuutta ja arvonmuodostumista. Tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa ymmärrystä uskottavuuden roolista tuottaja-kuluttajien luomissa tutorial-videoissa, kun uskottavuutta tarkastellaan osana arvonmuodostumista.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu arvonmuodostumisen palvelulogiikan, arvonmuodostumisprosessin sekä tuottaja-kuluttaja-kulttuurin akateemisen kirjallisuuden pohjalta. Keskeisenä tekijänä viitekehyksessä oli uskottavuuden rooli, joka toimii yhdistävänä linkkinä arvonmuodostumisen ja tuottaja-kuluttaja-kulttuurin välissä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 12 henkilöä ja haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina, joista yksi ryhmä muodostui kosmetiikkaa myyvän suoramyyntiyhtiön jäsenistä. Luonteeltaan tutkimus on laadullinen ja sen tieteenfilosofinen suuntaus on fenomenologishermeneuttinen.

Tutkimuksen tulosten perusteella todettiin tutorial-videoiden ammattimaisen toteutuksen lisäävän videoiden koettua uskottavuutta. Tällöin videoiden koetaan olevan teknisesti laadukkaita, minkä lisäksi videoiden sisältämä opetus koetaan laadukkaana. Laadukkaaksi koettu tekninen toteutus lisää tutorial-videon uskottavuutta. Laadukkuuden todettiin liittyvän videon kestoon, äänenlaatuun sekä grafiikkaan. Sisällöllisen laadukkuuden todettiin korostavan arvoa muodostavia elementtejä. Vahvimpana elementtinä todettiin olevan yhteisöllisyys, joka muodostuu katsojan ja tuottaja-kuluttajan jatkuvasta ja kehittyvästä suhteesta.

Myös viestinnällä todettiin olevan tärkeä rooli, koska katsojat kiinnittävät huomiota tutorial-videoiden viestinnällisiin vihjeisiin, kuten näkyvillä oleviin katselukertoihin. Tutkimus osoitti myös uskottavuuden ja arvonmuodostumisen linkittyvän keskenään. Sekä arvoa että uskottavuutta korottavana tekijä todettiin katsojan ja tekijän samaistuminen.
Avainsanat:
Arvonmuodostuminen, tuottaja-kuluttaja, uskottavuus
© Tritonia 2014-2019