Vaasan yliopiston opinnäytteet

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, 2018

Tervo, Antti

Tappiontasaus kasvuyrityksissä – Omistajanvaihdokseen varautuminen tappiollisessa kasvuyrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Juha Lindgren
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Verolain tulkinnassa lain sanamuoto on tulkinnan lähtökohta. Lakitekstistä eivät aina selviä kaikki soveltamisen kannalta merkitykselliset asiat. Toisaalta asiat on saatettu lain sovellettavuuden turvaamiseksi ilmaista tarkoituksella avoimina. Tämä mahdollistaa joustavan laintulkinnan tilanteessa, jossa lainsäätäjä on halunnut jättää lain soveltajalle harkintavaltaa.

Pääsäännön mukaan verotuksessa yritykselle vahvistetut tappiot vähennetään tulevien vuosien tulosta. Poikkeus tähän sääntöön on tilanne, jossa yli puolet tappioyhtiön omis-tuksesta on vaihtunut tappiovuoden aikana tai sen jälkeen. Rajoituksen tarkoituksena on ehkäistä vahvistettujen tappioiden joutumista kaupankäynnin kohteeksi. Ilman tällaisia rajoituksia yhtiöille olisi houkuttelevaa hankkia tappiollisia yhtiöitä ja hyödyntää niiden tappiot omassa verotuksessaan. Tappioyhtiö voi hakea Verohallinnolta poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksesta huolimatta. Luvan voi saada, jos omis-tajanvaihdokselle voidaan esittää erityisiä syitä. Lisäksi tappioiden on oltava tarpeen tappiollisen yhtiön kannalta. Näin katsotaan olevan, kun yhtiö jatkaa toimintaa omista-janvaihdoksen jälkeen. Jos toiminta on päättynyt, tappioiden käyttölupaa ei saa.

Tutkielmassa tarkastellaan tappiontasausta koskevaa lainsäädäntöä sekä oikeuskäytäntöä erityisesti kasvuyrityksen näkökulmasta. Soveltavaan osaan on koottu erilaisia keinoja, joilla omistajanvaihdokseen voidaan valmistautua etukäteen ja toisaalta valita tappionta-sauksen näkökulmasta soveltuvimman toteutustavan sen toteuttamiseen.

Lainopillisen ja talousoikeudellisen näkökulman lisäksi tutkielmaan on koottu oikeuskir-jallisuudesta ja asiantuntijatyöryhmien raporteista poikkeuslupasäännöksen kehittämistä koskevia ehdotuksia. Nykyinen säännös on lähes saman sisältöinen, kuin se oli säännös-ten tultua ensi kerran voimaan vuonna 1968. Toimintaympäristön ja verojärjestelmän voimakas muutos tulisi ottaa huomioon poikkeuslupasäännöksen tulkinnassa, soveltami-sessa ja kehittämisessä.
Avainsanat:
tappiontasaus, kasvuyritys, omistajanvaihdos, poikkeuslupa, verosuunnittelu
© Tritonia 2014-2019