Vaasan yliopiston opinnäytteet

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, 2018

Linna, Nina

IKÄIHMISTEN DIGITAALINEN SYRJÄYTYMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen, Teemu Mäenpää
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Tutkielma käsittelee ikäihmisten digitaalista syrjäytymistä. Tämän päivän arki on jo hyvin digitalisoitunutta ja paljon arjen palveluita on viety verkkoon. Palveluita digitalisoidaan enenevissä määrin mikä luo haasteita ikäihmisille hyödyntää ja saavuttaa näitä palveluita. Tavallinen henkilökohtainen palvelu vähenee ja palvelumaksut kasvavat. Tämä asettaa ikäihmiset haasteelliseen tilanteeseen jossa he joutuvat aloittamaan uuden opiskelun tai maksamaan, ennen ilmaisista, palveluista suhteellisen korkeaakin hintaa. Teknologiasuunnittelussa panostetaan nykyään enemmän ikääntyvien ihmisten muodostamien kohderyhmien huomioimiseen julkisten palveluiden osalta. Ikääntyneet aletaan digitaalisessa yhteiskunnassa nähdä potentiaalisena kohderyhmänä ja kiinnostus luoda heille sopivia palveluita on kasvamassa. Kansallinen saavutettavuuslainsäädäntö pyritään saattamaan voimaan vuonna 2018. Saavutettavuuslainsäädännön turvin on odotettavissa huolellisesti suunniteltuja ikääntyneet huomioonottavia digitaalisia palveluita.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla miten alati kasvava arjen digitalisoituminen vaikuttaa ikäihmisten arkeen. Päämielenkiinnon kohteena palveluiden digitalisoituminen. Tutkimuksessa kuvailtiin myös, miten digitaalisuus vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen. Viimeisenä kuvailtiin keinoja ikäihmisten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi; näkökulmana yhteiskunnan vastuu. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisella laadullisella kyselytutkimuksella sekä teemahaastatteluina. Teemahaastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina satunnaisille kohderyhmään sopiville henkilöille, samat henkilöt vastasivat kyselyyn, jossa selvitettiin osallistujien taustoja. Tutkimuksen teoriaosuus rakentui aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, artikkeleista sekä tarkasti valikoiduista Internet-sivuista.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yhteiskunnan digitalisoituminen on osalle ikäihmisistä hyvin haasteellista. Todettiin, että ikäihmisillä on mahdollisuus pysyä mukana digitaalisessa kehityksessä, mikäli yhteiskunta tukee heitä saavuttamaan palvelut parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeintä on ohjauksen ja opetuksen tarjoaminen ikääntyneille. Ohjauksen ja opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ikääntyneille on oppimisympäristö avainasemassa.
Avainsanat:
digitaalinen, syrjäytyminen, ikäihminen
© Tritonia 2014-2019