Vaasan yliopiston opinnäytteet

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, 2018

Prusti, Taina

Termit ohjelmistoprojektissa. Lähtökohtia terminologisen prosessin suunnitteluun

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Soveltava kielitiede
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Terminologia
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lähtökohtia terminologiatyön tuomiseksi osaksi ohjelmistoprojektia. Tätä tutkittiin tarkastelemalla televiestintäalan yrityksen ohjelmistoprojektia ja siinä käytettäviä käsitteitä ja termejä sekä projektin jäsenten osuutta termien käyttäjinä. Epäjohdonmukaisuudet käytetyssä termistössä voivat heikentää ohjelmistotuotteen laatua, jota voidaan parantaa terminologiatyön avulla. Tulosten ja alan kirjallisuuden pohjalta annettiin toimenpide-ehdotuksia, miten terminologiatyön voisi ottaa osaksi ohjelmistoprosessia. Tutkimuksen viitekehyksenä toimi käytännön terminologiatyöhän liittyvä tutkimus ja aineistoa tarkasteltiin terminologisin ja systemaattisen käsiteanalyysin keinoin sekä määrällisesti.

Tavoitteeseen etsittiin vastausta selvittämällä kohdeyrityksen ohjelmistoprojektin dokumentaation avulla sitä, millaisia termejä käytetään ohjelmistoprojektissa, missä projektin vaiheissa käsitteitä ja termejä esiintyy eniten, sekä ohjelmistoprojektin jäsenten osuus projektissa termien ja käsitteiden käyttäjinä. Lähestymistapa oli sekä laadullinen että määrällinen. Käytetyt termit täyttivät pääsääntöisesti toimiville termeille asetetut vaatimukset, mutta termien käytössä ja ulkoasussa oli vaihtelevuutta, ja tällaisia termejä esiintyi myös asiakkaille menevissä dokumenteissa. Termejä esiintyi eniten suunnitteluvaiheen vaatimusmäärittely-dokumentissa sekä evaluointivaiheen testitapauksissa. Kaikki projektin jäsenet osallistuivat joko vaatimusmäärittelydokumentin tuottamiseen tai sen katselmointiin, mutta läpi projektin termien käytössä oli epäjohdonmukaisuuksia.

Tutkimus osoitti, että terminologiatyö kannattaa aloittaa ohjelmistoprojektin suunnitteluvaiheessa, koska siinä käytetään eniten termejä ja siihen osallistuu eniten projektiryhmän jäseniä. Projektissa olisi hyvä olla vastuuhenkilö, joka varmistaa, että sovittua termistöä käytetään, ja että luotu sanasto on saatavilla ohjelmistoprojektin myöhemmissä vaiheissa. Termistön laadun varmistaminen tuotteessa, esimerkiksi sen käyttöliittymissä, dokumenteissa ja online-ohjeissa, olisi hyvä olla osa ohjelmistoprojektin evaluointivaihetta.
Avainsanat:
ohjelmistoprojekti, ohjelmistotuotanto, ohjelmistotuotantoprosessi, sanastotyö, televiestintä, terminologia, terminologiatyö
© Tritonia 2014-2019