Vaasan yliopiston opinnäytteet

Johtamisen yksikkö, 2018

Timperi, Simo

Julkiset hankinnat valtionhallinnossa: Tutkimus hankinnoista ja puitejärjestelyistä käyttäen New Public Management- ja New Public Governance -teorioita.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan niin julkisten organisaatioiden toiminnasta, taloudesta kuin myös Suomen kansantaloudesta yleensä. Hankintojen määrä on jatkuvassa kasvussa, ja lainsäädännön kehittyminen sekä hankintatoimen digitalisaatio ovat pitäneet alan jatkuvassa muutoksessa. Julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 40 miljardilla eurolla, joista hankintalain soveltamisen piiriin kuuluu noin puolet.

Tutkimus keskittyy valtionhallinnon organisaatioiden hankintatoimiin, ja erityisesti niiden puitejärjestelyihin. Tutkimuksessa selvitetään ministeriöissä sekä valtionhallinnon virastoissa ja laitoksissa hankintatoimen järjestelyä sekä niiden verkostomaista toimintaa niin hallinnonalan sisällä kuin myös niiden välillä.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu New Public Management (NPM)- sekä New Public Governance (NPG) –doktriineista ja teoriakokonaisuuksista. Niiden teesien avulla tutkimus pyrkii hahmottelemaan hankintojen johtamista, organisointia sekä verkottumista valtionhallinnossa.

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin teemahaastatteluilla kymmenelle valtionhallinnon virkamiehelle ja asiantuntijalle, jotka toimivat hankintatoimessa tai vastaavat siitä organisaatioissaan. Haastateltavien valinnassa kiinnitettiin huomiota kokonaiskuvaan valtionhallinnosta tutkimuksen laajuuden sallimissa puitteissa. Haastatteluissa selvitettiin teoriaosion pohjalta teemoja hankintatoimen järjestelystä, johtamisesta, puitejärjestelyistä ja yhteistyöstä yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n kanssa sekä hankintatoimen verkostoitumisesta muiden hankintayksiköiden sekä hallinnonalan toimijoiden kanssa.

Tutkimuksen keskeisimmät havainnot liittyvät verkostorakenteisiin, jotka NPG:n mukaisesti havaittiin olemassa oleviksi huomattavissa määrin valtionhallinnon organisaatioiden toiminnassa ja hankintatoimessa. Lisäksi hankintojen ja hankintatoimen johtamisesta saatiin teoriaa tukevia havaintoja teemahaastatteluissa.
Avainsanat:
Julkiset hankinnat, puitejärjestelyt, valtionhallinto, verkostorakenteet
© Tritonia 2014-2019